Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 99 

 Forslag til lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove. 

 (Konsekvensændringer i forbindelse med gennemførelsen af 

 pensionsafkastbeskatningsloven og ophævelse af realrenteafgiftsloven). 

 Af skatteministeren (Ole Stavad). 

 Fremsat skr 2/6 98      Till.A 2429 

 Lovf som fremsat       Till.A 2419 

 1.beh 4/6 98         FF   1573 

 Betænkning 22/6 98      Till.B 532 

 2.beh 24/6 98        FF   2345 

 3.beh 26/6 98        FF   2596 

 Lovf som vedt        Till.C 587 

 Lov nr 430 af 26. juni 1998. 

 Beh sammen: L 97, L 98, L 99 og L 112. 

 Ordførere: (1.beh) Per Kaalund/Claus Larsen-Jensen (S), Peter Brixtofte/Pia 

 Larsen (V), Flemming Hansen (KF), Aage Frandsen (SF), Kristian Thulesen 

 Dahl/Egil Møller (DF), Sonja Albrink (CD), Morten Helveg Petersen (RV), 

 Frank 

 Aaen (EL), Kim Behnke (FP) og Flemming Kofod-Svendsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven ophæver realrenteafgiftsloven og 

 indeholder endvidere konsekvensændringer i 

 forbindelse med vedtagelsen af 

 pensionsafkastbeskatningsloven (L 97). 

 Baggrund: 

 Af bemærkningerne til lovforslaget fremgik 

 det, at det skulle ses i sammenhæng med det 

 samtidig fremsatte lovforslag L 97 

 (pensionsafkastbeskatningsloven). 

 Lovforslaget var en del af regeringens 

 pinsepakke. Se nærmere om pinsepakken under L 

 92. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 56 stemmer (S, SF, RV og EL) mod 55 (V, KF, DF, 

 CD, FP og KRF).