Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 97 

 Forslag til lov om beskatning af livsforsikringsselskaber, pensionskasser, 

 pensionsfonde, opsparings- og pensionsordninger 

 (pensionsafkastbeskatningsloven). 

 Af skatteministeren (Ole Stavad). 

 Titelændring 24/6 98 til: 

 Forslag til lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. 

 (pensionsafkastbeskatningsloven). 

 Fremsat skr 2/6 98      Till.A 2429 

 Lovf som fremsat       Till.A 2338 

 1.beh 4/6 98         FF   1573 

 Betænkning 22/6 98      Till.B 508 

 Æf uden for betænkning    Till.B 869 

 2.beh 24/6 98        FF   2345 

 Æf uden for tillægsbet        .... 

 3.beh 26/6 98        FF   2595 

 Lovf som vedt        Till.C 563 

 Lov nr 428 af 26. juni 1998. 

 Beh sammen: L 97, L 98, L 99 og L 112. 

 Ordførere: (1.beh) Per Kaalund/Claus Larsen-Jensen (S), Peter Brixtofte/Pia 

 Larsen (V), Flemming Hansen (KF), Aage Frandsen (SF), Kristian Thulesen 

 Dahl/Egil Møller (DF), Sonja Albrink (CD), Morten Helveg Petersen (RV), 

 Frank 

 Aaen (EL), Kim Behnke (FP) og Flemming Kofod-Svendsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Lovens regler træder i stedet for 

 realrenteafgiftslovens regler. 

 Ud over hvad der hidtil har været gældende, 

 indføres en fast skattesats på 5 pct. af afkast 

 på aktier i pensionsordninger. Endvidere 

 erstattes realrenteafgiften af en fast 

 skattesats på 26 pct. med en udvidelse af 

 skattegrundlaget, og endelig ændres princippet 

 om matematisk kursopskrivning af urealiserede 

 gevinster på bl.a. obligationer til 

 lagerprincippet. 

 Baggrund: 

 Af bemærkningerne til lovforslaget fremgik 

 det, at realrenteafgiftsloven blev indført i en 

 periode med høj og ustabil inflation. Derfor 

 blev skatteprocenten gjort afhængig af 

 realrenten, så afkastets værdi kunne 

 stabiliseres. 

 Da inflationen var blevet stabil og lav, 

 var det mere hensigtsmæssigt med en fast 

 skattesats i en stabil og logisk sammenhæng med 

 skatten på sammenlignelig indkomst. Skattesatsen 

 på 26 pct. var sat så lavt for at tilskynde til 

 en fastholdelse af pensionsopsparing. Skatten på 

 afkast af aktieinvesteringer var foreslået til 

 finansiering af en nedsættelse af 

 selskabsskatten fra 34 til 26 pct. 

 Lovforslaget fik sin endelige udformning 

 gennem vedtagelsen af en række ændringsforslag, 

 herunder en nedsættelse af skat på aktieafkast 

 fra 10 til 5 pct., idet nedsættelse af 

 selskabsskatten blev opgivet. 

 Lovforslaget var en del af pinsepakken, jf. 

 omtalen af L 92, og skulle i øvrigt ses i 

 nærmere sammenhæng med L 98 og L 99. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 56 stemmer (S, SF, RV og EL) mod 55 (V, KF, DF, 

 CD, FP og KRF).