Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 178 

 Forslag til lov om ændring af arbejdsmarkedsfondsloven, ligningsloven og 

 pensionsbeskatningsloven. (Fradrag for bidrag til efterlønsordningen og 

 beskatning af tilbagebetalinger fra efterlønsordningen m.v.). 

 Af skatteministeren (Ole Stavad). 

 Fremsat skr 5/2 99      Till.A 4273 

 Lovf som fremsat       Till.A 4267 

 1.beh 12/2 99        FF   3873 

 Betænkning 14/4 99      Till.B 603 

 2.beh 22/4 99        FF   5779 

 3.beh 27/4 99        FF   5972 

 Lovf som vedt        Till.C 520 

 Lov nr 284 af 12. maj 1999. 

 Beh sammen: L 174, L 175, L 176, L 177 og L 178. 

 Ordførere: (1.beh) Bjarne Laustsen (S)/Jørn Pedersen (S), Jens Vibjerg 

 (V)/Erik Larsen (V)/Kristian Jensen (V), Knud Erik Kirkegaard (KF), Aage 

 Frandsen (SF)/Villy Søvndal (SF), Mogens Andreasen (DF)/Klaus Kjær (DF), 

 Susanne Clemensen (CD), Anders Samuelsen (RV), Jette Gottlieb (EL), Tom 

 Behnke (FP) og Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven fastsætter de nærmere regler for den skattemæssige 

 behandling af indbetaling og eventuel tilbagebetaling m.v. 

 af efterlønsbidrag samt præmieordningen. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget blev fremsat som led i aftalen om 

 finansloven for 1999 og skulle ses som led i regeringens 

 samlede forslag om justering af reglerne om tilbagetrækning 

 fra arbejdsmarkedet. 

 Som konsekvens af, at arbejdsministeren under 

 behandlingen af L 174 fremsatte ændringsforslag om 

 indførelse af en ret til at få indbetalte efterlønsbidrag 

 tilbagebetalt/overført til en anden pensionsordning, 

 fremsatte skatteministeren ændringsforslag, der fastlagde 

 de nærmere skattemæssige konsekvenser af en sådan 

 tilbagebetaling/overførsel. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 85 stmmer (S, V, KF, CD, RV og KRF) mod 23 (SF, 

 DF, EL og FP).