Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 209 

 Forslag til lov om ændring af lov om stempelafgift, retsafgiftsloven, 

 skattestyrelsesloven samt ophævelse af lov om afgift ved 

 førstegangsoverdragelse af visse ejerlejligheder. (Ophævelse af 

 stempelafgift på livsforsikringsdokumenter, forhøjelse af 

 skadesforsikringsstempel m.v. samt konsekvensændringer som følge af lov om 

 afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder). 

 Af skatteministeren (Ole Stavad). 

 Titelændring 21/5 99 til: 

 Forslag til lov om ændring af lov om stempelafgift, retsafgiftsloven, 

 skattestyrelsesloven og boafgiftsloven samt om ophævelse af lov om afgift 

 ved 

 førstegangsoverdragelse af visse ejerlejligheder. (Ophævelse af 

 stempelafgift på livsforsikringsdokumenter, forhøjelse af 

 skadesforsikringsstempel m.v. samt konsekvensændringer som følge af lov om 

 afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder). 

 Fremsat skr 25/3 99     Till.A 5017 

 Lovf som fremsat       Till.A 4970 

 1.beh 13/4 99        FF   5354 

 Betænkning 19/5 99      Till.B 1118 

 2.beh 21/5 99        FF   6939 

 3.beh 25/5 99        FF   7036 

 Lovf som vedt        Till.C 662 

 Lov nr 383 af 2. juni 1999. 

 Beh sammen: L 208 og L 209. 

 Ordførere: (1.beh) Frode Sørensen (S), Kristian Jensen (V), Gitte Seeberg 

 (KF), Aage Frandsen (SF), Klaus Kjær (DF), Sonja Albrink (CD), Morten Helveg 

 Petersen (RV), Frank Aaen (EL), Kim Behnke (FP) og Flemming Kofod-Svenssen 

 (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Med loven gennemføres en række ændringer af 

 stempelafgiftsloven og andre love, som skal ses i 

 sammenhæng med den ny lov om afgift af tinglysning og 

 registrering af ejer- og panterettigheder m.v. Loven 

 medfører i det væsentligste, at 

 - stempelafgiften på hele låneområdet ophæves, 

 - stempelafgiften på livsforsikringer ophæves, 

 - garanti- og kautionsforsikringer fritages for afgift, 

 - al stempelafgift uden for forsikringsområdet afløses af 

 lov om afgift ved tinglysning og registrering af 

 panterettigheder m.v. 

 Baggrund: 

 Der henvises til omtalen under L 208. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 97 stemmer (S, V, KF, SF, CD, RV, EL, FP og KRF) 

 mod 9 (DF).