Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 44 

 Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og ligningsloven. 

 (Erstatninger m.v. for overgreb under Anden Verdenskrig, forhøjelse af 

 bundfradrag for ydelser fra sociale fonde og skattefritagelse for 

 støjbegrænsningstilskud m.v.). 

 Af skatteministeren (Ole Stavad). 

 Fremsat skr 13/10 99     Till.A 1201 

 Lovf som fremsat       Till.A 1189 

 1.beh 2/11 99        FF   745 

 Betænkning 17/11 99     Till.B 72 

 2.beh 25/11 99        FF   1564 

 3.beh 2/12 99        FF   1830 

 Lovf som vedt        Till.C 24 

 Lov nr 946 af 20. december 1999. 

 Ordførere: (1.beh) Anna-Marie Hansen (S), Svend Aage Jensby (V), Kaj Ikast 

 (KF), Aage Frandsen (SF), Klaus Kjær (DF), Dorit Myltoft (RV), Frank Aaen 

 (EL), Flemming Kofod-Svendsen (KRF) og Kim Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indebærer, 

 - at erstatninger for nazistiske overgreb under Anden 

 Verdenskrig gøres skattefri, 

 - at den skattefri bundgrænse for ydelser, der udbetales af 

 fonde m.v. godkendt af socialministeren, og hvis formål er 

 socialt eller sygdomsbekæmpende arbejde, hæves fra 5.000 

 kr. til 10.000 kr, og 

 - at offentlige tilskud til begrænsning af vejstøj gøres 

 skattefrie. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at baggrunden for 

 forslaget var, at flere lande, organisationer m.v. var 

 begyndt at udbetale kompensationsbeløb, især til jøder, for 

 overgreb under Anden Verdenskrig, og at dette efter 

 regeringens opfattelse ikke burde have de skattemæssige 

 konsekvenser, som tilfældet var efter de hidtil gældende 

 regler. 

 Vedrørende forhøjelsen af den skattefri bundgrænse for 

 ydelser fra sociale fonde m.v. henvises til omtalen under B 

 97. 

 Skattefritagelsen for tilskud til begrænsning af vejstøj 

 skyldtes regeringens målsætning om en generel reduktion af 

 trafikstøjniveauet. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 101 stemme.