Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 123 

 Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove. (Variabel 

 forrentning ved ikke rettidig betaling og ansættelsesændringer, rente ved 

 indbetaling af foreløbig skat efter indkomstårets udløb samt ændring af 

 procenttillæg og procentgodtgørelse for personer og selskaber m.v.). 

 Af skatteministeren (Ole Stavad). 

 Fremsat skr 3/12 99     Till.A 3359 

 Lovf som fremsat       Till.A 3333 

 1.beh 7/12 99        FF   2128 

 Betænkning 10/12 99     Till.B 250 

 2.beh 15/12 99        FF   2551 

 3.beh 17/12 99        FF   2790 

 Lovf som vedt        Till.C 294 

 Lov nr 956 af 20. december 1999. 

 Ordførere: (1.beh) Jens Peter Vernersen (S), Kristian Jensen (V), Flemming 

 Hansen (KF), Aage Frandsen (SF), Klaus Kjær (DF), Sonja Albrink (CD), Morten 

 Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (EL), Flemming Kofod-Svendsen (KRF) og Kim 

 Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Fristen for ubegrænset indbetaling af foreløbige 

 skattebeløb udskydes fra den 15. januar til den 15. marts i 

 året efter indkomståret. 

 Beløbsbegrænsningen for rentefri indbetalinger efter 15. 

 marts i året efter indkomståret hæves fra 25.000 kr. til 

 40.000 kr. 

 Indbetalinger, der foretages efter indkomstårets udløb, 

 pålægges et rentetillæg på 2 pct., i det omfang 

 indbetalingerne samlet overstiger 40.000 kr. 

 Procentgodtgørelsen vedrørende overskydende skat 

 nedsættes fra 3 pct. til 2 pct. og for selskaber fra 6 pct. 

 til 4 pct. Restskattetillægget for selskaber nedsættes fra 

 11,75 pct. til 10 pct. Tillægget for frivillig indbetaling 

 af acontoskat ændres fra 1,5 pct. til 1 pct. 

 Der indføres variabel forrentning ved ikkerettidig 

 betaling og ved ansættelsesændringer på person- og 

 selskabsskatteområdet. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at forslaget 

 indgik i aftalen om finansloven for 2000 mellem regeringen, 

 SF, CD og Enhedslisten. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 110 stemmer.