Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 238 

 Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove, lov om en 

 arbejdsmarkedsfond og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Ændring af 

 beskatningen af fri bil og bil ydet som udbytte). 

 Af skatteministeren (Ole Stavad). 

 Fremsat skr 29/3 2000    Till.A 6528 

 Lovf som fremsat       Till.A 6511 

 1.beh 11/4 2000       FF   6445 

 Betænkning 17/5 2000     Till.B 1115 

 2.beh 24/5 2000       FF   8486 

 3.beh 26/5 2000       FF   8758 

 Lovf som vedt        Till.C 971 

 Lov nr 458 af 31. maj 2000. 

 Ordførere: (1.beh) Sandy Brinck (S), Mariann Fischer Boel (V), Flemming 

 Hansen (KF), Aage Frandsen (SF), Klaus Kjær (DF), Sonja Albrink (CD), Inger 

 Marie Bruun-Vierø (RV), Frank Aaen (EL), Flemming Kofod-Svendsen (KRF) og 

 Kim 

 Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven ændrer beskatningen af fri firmabil. 

 Den hidtidige maksimumsgrænse på 450.000 kr. for 

 værdiansættelsen af en fri bil ophæves. Den skattepligtige 

 værdi ansættes til 25 pct. af den del af bilens værdi, der 

 ikke overstiger 300.000 kr., og 20 pct. af resten. Bilens 

 værdi beregnes som hidtil mindst af 160.000 kr. 

 Hovedaktionærer, som modtager udbytte i form af, at der 

 stilles en fri bil til rådighed, beskattes af værdien heraf 

 som personlig indkomst. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at forslaget 

 var en udmøntning af en aftale mellem regeringen, SF og 

 Enhedslisten i forbindelse med finanslovaftalen for 2000. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 64 stemmer (S, SF, DF, RV, EL og KRF) mod 38 (V, 

 KF, CD, FRI og Frank Dahlgaard (UP)).