Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 287 

 Forslag til lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister og 

 af forskellige skattelove. (Udvidelse af DIS-ordningen samt beskatning af 

 søfolk og luftfartspersonale i international trafik m.v.). 

 Af skatteministeren (Ole Stavad). 

 Fremsat skr 28/4 2000    Till.A 7898 

 Lovf som fremsat       Till.A 7882 

 1.beh 2/5 2000        FF   7333 

 Betænkning 17/5 2000     Till.B 1158 

 2.beh 24/5 2000       FF   8504 

 Tillægsbet 24/5 2000     Till.B . 1401 

 3.beh 26/5 2000       FF   8760 

 Lovf som vedt        Till.C 1172 

 Lov nr 460 af 31. maj 2000. 

 Ordførere: (1.beh) Frode Sørensen (S), Kim Andersen (V), Brian Mikkelsen 

 (KF), Aage Frandsen (SF), Klaus Kjær (DF), Sonja Albrink (CD), Frank Aaen 

 (EL), Flemming Kofod-Svendsen (KRF) og Kim Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Skatteudvalget (SAU). 

 Resumé: 

 Med loven udvides DIS-ordningen. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at det skulle 

 gøres muligt for alle danske færger, der sejlede mellem 

 Danmark og andre lande i Nordsø-, Kanal- og 

 Østersøsområdet, at blive registreret i Dansk International 

 Skibsregister (DIS), hvorved danske rederiers 

 konkurencemæssige stilling over for rederier i andre lande 

 ville blive sikret. 

 Herudover var formålet med lovforslaget at sikre, at de 

 danske beskatningsprincipper på transportområdet blev 

 indrettet på en sådan måde, at en opstået tvivl om 

 reglernes overensstemmelse med EU-rettens 

 statsstøttebestemmelser forsvandt. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 91 stemmer (S, V, KF, DF, CD, RV, KRF og FRI); 11 

 (SF og EL) stemte hverken for eller imod.