Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 34 

 Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove. (Succession i konto 

 for opsparet overskud og justering af reglerne om beskatning af løbende 

 ydelser). 

 Af skatteministeren (Ole Stavad). 

 Fremsat skr 4/10 2000    Till.A 918 

 Lovf som fremsat       Till.A 891 

 1.beh 24/10 2000       FF   362 

 Betænkning 22/11 2000    Till.B 72 

 Æf uden for betænkning    Till.B 75 

 2.beh 30/11 2000       FF   1967 

 3.beh 7/12 2000       FF   2262 

 Lovf som vedt        Till.C 186 

 Lov nr 1283 af 20. december 2000. 

 Beh sammen: L 30, L 31, L 32, L 33, L 34, L 35 og L 36. 

 Ordførere: (1.beh) Jens Peter Vernersen (S), Mariann Fischer Boel (V), 

 Flemming Hansen (KF), Aage Frandsen (SF), Klaus Kjær (DF), Sonja Albrink 

 (CD), Vibeke Peschardt (RV), Frank Aaen (EL), Flemming Kofod-Svendsen (KRF) 

 og Kim Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven gør det muligt at succedere i konto for opsparet 

 overskud i virksomhedsordningen ved overdragelse i live af 

 en personligt ejet virksomhed til en person inden for den 

 nære familiekreds. Loven justerer endvidere reglerne om 

 beskatning af løbende ydelser. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at formålet 

 med ændringerne af successionsreglerne var at lette 

 beskatningen ved virksomhedsoverdragelse i live inden for 

 familiekredsen efter tilsvarende regler, som allerede 

 fandtes for overdragelse ved død. Lovforslaget var en 

 imødekommelse af et af forslagene i 

 Generationsskifteudvalgets betænkning nr. 1374 fra august 

 1999. 

 Justeringen af reglerne om beskatning af løbende ydelser 

 havde til formål at skabe bedre sammenhæng med 

 successionsreglerne i andre skattelove. 

 Lovforslaget var en del af regeringens 

 erhvervsskattepakke (lovforslag nr. L 30-L 36). 

 Lovforslaget indgik i finanslovaftalen for 2001 mellem 

 regeringen og SF. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 105 stemmer (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, KRF, FRI, 

 Mogens Andreasen (UP) og Frank Dahlgaard (UP)) mod 3 (EL).