Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gratis hepatitisvaccination til særligt
udsatte persongrupper

 

I medfør af § 1 i lov nr. 634 af 17. december 1976 om tilbud om gratis vaccination mod visse sygdomme, som ændret ved lov nr. 145 af 25. marts 2002 og lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes:

§ 1. Tilbud om gratis hepatitisvaccination gives til særligt udsatte persongrupper, jf. § 2, med bopæl her i landet.

§ 2. Injektionsnarkomaner, som ikke har været smittet med hepatitis B, kan gratis blive vaccineret mod hepatitis B. Vaccination gives i form af en kombineret vaccine, der tillige beskytter mod smitte med hepatitis A, medmindre anvendelse af kombinationsvaccine ud fra en lægefaglig vurdering anses for uegnet.

Stk. 2. Personer, der bor sammen med en person med kronisk hepatitis B infektion, samt faste seksualpartnere til en person med kronisk hepatitis B infektion kan gratis blive vaccineret mod hepatitis B. For personer under 18 år gives vaccinationen i form af en kombineret vaccine, der tillige beskytter mod smitte med hepatitis A, medmindre anvendelse af kombinationsvaccine ud fra en lægefaglig vurdering anses for uegnet.

Stk. 3. Personer, der har fået diagnostiseret hepatitis C infektion, kan gratis blive vaccineret mod hepatitis B. Vaccination gives i form af en kombineret vaccine, der tillige beskytter mod smitte med hepatitis A, medmindre anvendelse af kombinationsvaccine ud fra en lægefaglig vurdering anses for uegnet.

Stk. 4. Børn i daginstitutioner, hvor der går et barn under skolealderen med en kendt kronisk hepatitis B infektion, kan gratis blive vaccineret mod hepatitis B. Embedslægen vurderer, hvilke børn i institutionen der bør tilbydes vaccination.

Stk. 5. Børn under 15 år, som færdes i boligområder med tilfælde af kendt hepatitis B infektion, kan gratis blive vaccineret mod hepatitis B, hvis Sundhedsstyrelsen konkret anbefaler, at de vaccineres. Vaccination gives i form af en kombineret vaccine, der tillige beskytter mod smitte med hepatitis A, medmindre anvendelse af kombinationsvaccine ud fra en lægefaglig vurdering anses for uegnet.

§ 3. Vaccinationerne skal foretages af en læge, som i henhold til lov om udøvelse af lægegerning har tilladelse til selvstændigt virke som læge, eller af en anden på dennes ansvar.

Stk. 2. Honorarer til læger for vaccinationer omfattet af § 2 fastsættes ved aftale med Praktiserende Lægers Organisation. Udgifterne afholdes i 2006 af amtskommunerne samt Københavns, Frederiksberg og Bornholms kommuner. Fra den 1. januar 2007 afholdes udgifterne af regionerne.

§ 4. Udgiften til vacciner til brug ved vaccinationer omfattet af § 2 afholdes i 2006 af amtskommunerne samt Københavns, Frederiksberg og Bornholms kommuner. Fra den 1. januar 2007 afholdes udgifterne af regionerne.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2006.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 160 af 7. marts 2005 om gratis hepatitisvaccination til injektionsnarkomaner og deres pårørende.

Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 29. juni 2006

Lars Løkke Rasmussen

/Steffen Egesborg Hansen