Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 28 

 Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven og andre skattelove. 

 (Konsekvensændringer som følge af lov nr. 333 af 16. maj 2000 om ændring 

 af 

 realkreditloven). 

 Af skatteministeren (Ole Stavad). 

 Fremsat skr 4/10 2000    Till.A 769 

 Lovf som fremsat       Till.A 763 

 1.beh 10/10 2000       FF   225 

 Betænkning 25/10 2000    Till.B 19 

 2.beh 2/11 2000       FF   809 

 3.beh 9/11 2000       FF   903 

 Lovf som vedt        Till.C 57 

 Lov nr 1030 af 22. november 2000. 

 Ordførere: (1.beh) Frode Sørensen (S), Mariann Fischer Boel (V), Brian 

 Mikkelsen (KF), Aage Frandsen (SF), Klaus Kjær (DF), Anders Samuelsen (RV), 

 Frank Aaen (EL) og Kim Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven medfører, at en bunden fondsreserve, som et 

 aktieselskab modtager ved omdannelser omfattet af 

 realkreditloven, ikke skal medregnes i selskabets 

 skattepligtige indkomst. Desuden indeholder loven nogle 

 mindre konsekvensrettelser i kursgevinstloven som følge af 

 ændringer i realkreditloven. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at det skulle 

 ses i sammenhæng med en i maj måned 2000 gennemført ændring 

 af realkreditloven. Der henvises vedrørende den omhandlede 

 ændring af realkreditloven til lovforslag nr. L 113 A, 

 folketingsåret 1999-2000, jf. omtalen i Årbog & Registre 

 1999-2000 side 138. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 101 stemmer (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, KRF, FRI, 

 Mogens Andreasen (UP) og Frank Dahlgaard (UP)) mod 3 (EL).