Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 27 

 Forslag til lov om ændring af en række skatte- og afgiftslove. 

 (Afskaffelse af hæftestraf samt indførelse af strafansvar og adgang til 

 skønsmæssig ansættelse i forbindelse med selvangivelse af 

 ejendomsværdiskat). 

 Af skatteministeren (Ole Stavad). 

 Fremsat skr 4/10 2000    Till.A 762 

 Lovf som fremsat       Till.A 731 

 1.beh 10/10 2000       FF   222 

 Betænkning 1/11 2000     Till.B 30 

 2.beh 9/11 2000       FF   905 

 3.beh 16/11 2000       FF   1128 

 Lovf som vedt        Till.C 75 

 Lov nr 1029 af 22. november 2000. 

 Ordførere: (1.beh) Sandy Brinck (S), Mariann Fischer Boel (V), Brian 

 Mikkelsen (KF), Aage Frandsen (SF), Klaus Kjær (DF), Anders Samuelsen (RV), 

 Frank Aaen (EL) og Kim Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven afskaffer reglerne om hæftestraf i skatte- og 

 afgiftslovgivningen. Loven medfører endvidere en 

 præcisering af selvangivelsespligten for ejerboliger, 

 adgang til at ansætte ejendomsværdiskatten skønsmæssigt, 

 hvis der ikke er selvangivet herom, og strafansvar for ikke 

 at underrette myndighederne, hvis ansættelsen af 

 ejendomsværdiskatten er for lav, og der ikke er selvangivet 

 om ejerboligen. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at 

 afskaffelsen af hæftestraffen var en opfølgning på 

 lovændringer fra foråret 2000 på justitsministerens område, 

 jf. lov nr. 433 af 31. marts 2000. De øvrige ændringer 

 havde til formål dels at afklare retsgrundlaget om 

 selvangivelsespligten for ejendomsværdiskatten, dels at 

 styrke selvangivelsesproceduren vedrørende 

 ejendomsværdiskatten. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 108 stemmer.