Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 71 

 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, 

 kursgevinstloven og selskabsskatteloven. (Omlægning af beskatningen af 

 pensionsafkast). 

 Af skatteministeren (Ole Stavad). 

 Titelændring 12/12 2000 til: 

 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og andre 

 skattelove. (Omlægning af beskatningen af pensionsafkast). 

 Fremsat skr 1/11 2000    Till.A 1895 

 Lovf som fremsat       Till.A 1839 

 1.beh 16/11 2000       FF   1206 

 Betænkning 7/12 2000     Till.B 441 

 Æf uden for betænkning    Till.B 542 

 2.beh 12/12 2000       FF   2486 

 Tillægsbet 13/12 2000    Till.B 562 

 Æf uden for tillægsbet        582 

 3.beh 15/12 2000       FF   2795 

 Lovf som vedt        Till.C 300 

 Lov nr 1294 af 20. december 2000. 

 Beh sammen: L 76, L 77 og L 71. 

 Ordførere: (1.beh) Frode Sørensen (S), Mariann Fischer Boel/Pia Larsen (V), 

 Pernille Sams (KF), Aage Frandsen (SF), Egil Møller (DF), Morten Helveg 

 Petersen (RV), Frank Aaen (EL) og Flemming Kofod-Svendsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Skatteudvalget (SAU). 

 Resumé: 

 Loven medfører en omlægning af pensionsafkastbeskatningen, 

 hvor bl.a. 5 pct.-skatten på afkast af aktier hæves til 15 

 pct., og skattesatsen på afkast af obligationer m.v. 

 nedsættes fra 26 pct. til 15 pct., således at alt 

 fremtidigt afkast af pensionopsparing beskattes med en 

 ensartet sats på 15 pct. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at den 

 fortsatte internationalisering og internationale 

 prisdannelse på aktier, obligationer og andre aktiver 

 afgørende ændrede grundlaget for forskelle i beskatningen. 

 Lovforslaget var en del af en samlet pakke af lovforslag, 

 der skulle ses under ét, jf. lovforslag nr. L 76 og L 77. 

 Sigtet med den samlede omlægning var at opnå en mere 

 neutral pensionsbeskatning, forbedrede muligheder for 

 placering af pensionsopsparing i aktier, en løsning af 

 rentegarantiproblemet og en styrkelse af aktiemarkedet. 

 Omlægningen var en udmøntning af det tilsagn, regeringen 

 afgav i bemærkningerne til lovforslaget fra pinsepakken, 

 hvor man udskiftede realrenteafgiften med den nuværende 

 pensionsafkastbeskatning. Der henvises herom til omtalen af 

 lovforslag nr. L 97 fra folketingsåret 1997-98 (2. samling) 

 i Årbog & Registre 1997-98 side 556. 

 Under lovforslagets behandling stillede skatteministeren 

 en række ændringsforslag, som alle blev vedtaget. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 57 stemmer (S, SF, RV og EL) mod 54 (V, KF, DF, 

 CD, KRF, FRI, Mogens Andreasen (UP) og Frank Dahlgaard (UP)).