Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 95 

 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Afgift af rentefordel ved 

 penge- og realkreditinstitutters hensættelser). 

 Af skatteministeren (Ole Stavad). 

 Fremsat skr 10/11 2000    Till.A 2342 

 Lovf som fremsat       Till.A 2334 

 1.beh 16/11 2000       FF   1239 

 Betænkning 7/12 2000     Till.B 500 

 2.beh 12/12 2000       FF   2513 

 3.beh 15/12 2000       FF   2801 

 Lovf som vedt        Till.C 368 

 Lov nr 1298 af 20. december 2000. 

 Ordførere: (1.beh) Hugo Sørensen (S), Mariann Fischer Boel (V), Flemming 

 Hansen (KF), Aage Frandsen (SF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Sonja Albrink 

 (CD), Frank Aaen (EL) og Kim Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indfører en skematisk beregnet årlig afgift af 

 rentefordel ved penge- og realkreditinstitutters 

 hensættelser. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at afgiften 

 havde til formål at halvere penge- og 

 realkreditinstitutters rentefordel, som fulgte af, at 

 institutterne kunne fradrage hensættelser til tab på udlån 

 og garantier på et tidligere tidspunkt end efter 

 skattelovgivningens almindelige regler. 

 Afgiften havde sammenhæng med lov nr. 911 af 16. december 

 1998, som tilvejebragte klart lovgrundlag for den 

 skattemæssige behandling af institutternes hensættelser, 

 men hvis ikrafttræden dog afventede Europa-Kommissionens 

 godkendelse. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 56 stemmer (S, SF, RV og EL) mod 53 (V, KF, DF, 

 CD, KRF, FRI, Mogens Andreasen (UP) og Frank Dahlgaard (UP)).