Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 217 

 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering 

 af ejer- og panterettigheder m.v. (Opdeling af pantebreve og skifte for 

 efterlevende ægtefælle). 

 Af skatteministeren (Frode Sørensen). 

 Fremsat skr 5/4 01      Till.A 6899 

 Lovf som fremsat       Till.A 6891 

 1.beh 20/4 01        FF   6719 

 Betænkning 23/5 01      Till.B 1718 

 2.beh 30/5 01        FF   9035 

 Tillægsbet 30/5 01      Till.B 1839 

 3.beh 1/6 01         FF   9231 

 Lovf som vedt        Till.C 1087 

 Lov nr 485 af 7. juni 2001. 

 Ordførere: (1.beh) Thomas Adelskov (S), Kristian Jensen (V), Flemming 

 Hansen (KF), Aage Frandsen (SF), Klaus Kjær (DF), Sonja Albrink (CD), Frank 

 Aaen (EL) og Flemming Kofod-Svendsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Skatteudvalget (SAU). 

 Resumé: 

 Loven medfører følgende lempelser i tinglysningsafgiften: 

 - Ved konvertering af et eksisterende lån til flere nye lån 

 kan tinglysning af pant for hvert enkelt lån ske mod 

 betaling af én tinglysningsafgift på 1.400 kr. 

 - Ved tinglysning af ændringer af pant i erhvervsaktiver 

 betales 2 gange 1.400 kr., uanset om det sker ved allonge 

 eller afløsningspantebrev. 

 - Tinglysning af ejerskifte ved skifte af afdød ægtefælles 

 bo koster 1.400 kr. i afgift uanset valg af skifteform. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at formålet 

 var at rette op på nogle uhensigtsmæssige afgiftsforhold, 

 der havde vist sig i den nye tinglysningsafgiftslov, som 

 fra 1. janaur 2000 havde afløst stempelloven. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 104 stemmer.