Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme

(Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen. Overførsel af den amtskommunale ejendomsskat til kommunerne)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 783 af 1. september 2003, som ændret bl.a. ved § 32 i lov nr. 1384 af 20. december 2004, § 99 i lov nr. 428 af 6. juni 2005 og § 7 i lov nr. 430 af 6. juni 2005 og senest ved lov nr. 1397 af 21. december 2005, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om kommunal ejendomsskat«.

2. Overalt i loven ændres »kommunal grundskyld« til: »grundskyld«.

3. I § 1, stk. 2, ændres »Den kommunale grundskyld« til: »Grundskyld«.

4. § 2 affattes således:

»§ 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommunens årsbudget grundskyldpromillen. Grundskyldpromillen skal udgøre mindst 16 og højst 34. Af ejendomme, som på tidspunktet for den vurdering, der lægges til grund for skatteberegningen, må anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. § 33, stk. 1, i vurderingsloven, opkræves grundskyld med en promille, der er 9 promillepoint lavere end den fastsatte grundskyldpromille, jf. stk. 2, 2. pkt.

Stk. 2. I kommuner, hvor grundskyldpromillen er fastsat til mere end 22, opkræves grundskylden med 13 promille af den afgiftspligtige grundværdi af ejendomme, som på tidspunktet for den vurdering, der lægges til grund for skatteberegningen, må anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug, jf. § 33, stk. 1, i vurderingsloven. Den afgiftspligtige grundværdi, der er nævnt i 1. pkt., opgøres for ejendomme, der anvendes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, som den samlede afgiftspligtige grundværdi bortset fra den afgiftspligtige grundværdi, der er fastsat for stuehuset med tilhørende grund og have.«

5. §§ 3 og 5 ophæves.

6. I § 6 A, stk. 1, 1. pkt., udgår »herunder grundskyld til amtskommunen,«.

7. § 7, stk. 1, litra b, affattes således:

»b) Andre staten, regionerne eller kommunerne tilhørende ejendomme med undtagelse af ejendomme, der af ejeren anvendes erhvervsmæssigt til landbrug, havebrug, skovdrift eller udleje, eller som henligger ubenyttede. Fritagelsen gælder ikke for ejendomme, der tilhører DSB og Energinet.dk. Hvis kun en del af en ejendom opfylder betingelserne for fritagelse for grundskyld, omfatter fritagelsen alene den del af grundværdien, der falder på denne del.«

8. I § 7, stk. 2, nr. 1, ændres »amtskommuner« til: »regioner«.

9. I § 7, stk. 2, nr. 2, ændres »amtskommunerne« til: »regionerne«.

10. I § 7, stk. 6, indsættes som 2. pkt.:

»Hvis en ambassadeejendom fritages for grundskyld efter nærværende paragraf, sker fritagelsen fra overtagelsesdagen.«

11. I § 9, stk. 1, 1. pkt., ændres »kommunale grundskyld« til: »grundskyld«.

12. I § 22, stk. 1, 2. pkt., ændres »grundskyld til kommunen« til: »grundskyld«.

13. § 23, stk. 1, affattes således:

»Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der af ejendomme, der i henhold til § 7, stk. 1, litra b, eller § 7, stk. 3, er fritaget for grundskyld, som bidrag til de udgifter, sådanne ejendomme medfører for kommunen, skal svares dækningsafgift af grundværdien efter fradrag for forbedringer og af forskelsværdien. Indenrigs- og sundhedsministeren kan i ganske særlige tilfælde tillade, at der tillige opkræves sådan dækningsafgift af ejendomme, der er fritaget for grundskyld i henhold til § 7, stk. 1, litra a. Af ejendomme, der er dækningsafgiftspligtige i henhold til nærværende paragraf, opkræves dækningsafgift af grundværdien med halvdelen af vedkommende kommunes grundskyldpromille, dog højst med 15 promille. Dækningsafgiften af forskelsværdien svares med en af kommunalbestyrelsen fastsat promille, der højst kan udgøre 8,75 promille.«

14. § 23, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan helt eller delvis fritage ejendomme, der tilhører andre kommuner og vedkommende region, for dækningsafgift. Kommunalbestyrelsen kan fritage ejendomme, der er i sameje mellem kommunen og regioner eller staten, for dækningsafgift.«

15. I § 23, stk. 4, 1. pkt., udgår »eller årsreguleringer«.

16. I § 23 A, stk. 1, ændres »I primærkommunerne kan kommunalbestyrelsen bestemme« til: »Kommunalbestyrelsen kan bestemme«.

17. I § 23 A, stk. 5, 1. pkt., udgår »eller årsreguleringer«.

18. §§ 24, 28 og 28 A ophæves.

19. I § 29 A, stk. 1, udgår »kommunale og amtskommunale«.

20. § 29 A, stk. 2, 1. pkt., affattes således:

»Godtgørelse ydes for en periode, der regnes fra og med det kvartal, hvori den pågældende ejer har erhvervet ejendommen, jf. § 29, stk. 1, og til det tidspunkt, hvor en vurdering af ejendommen efter tilbageførslen til landzone får skattemæssig virkning (godtgørelsesperioden), jf. § 26, stk. 2.«

21. I § 29 A, stk. 4, udgår »samlede kommunale og amtskommunale«.

22. § 29 A, stk. 7, ophæves.

Stk. 8-9 bliver herefter stk. 7-8.

23. I § 29 A, stk. 9, der bliver stk. 8, indsættes efter »staten«: », regionerne«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. § 2 og § 23, stk. 1 og 2, i lov om kommunal ejendomsskat, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, 13 og 14, finder anvendelse fra og med budgetåret 2007.

§ 3

For skatteåret 2007 reguleres fastsættelsen af grundskyldpromillen efter § 2, stk. 1, 1. og 2. pkt., i lov om kommunal ejendomsskat som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, og dækningsafgiftspromillen efter § 23 A i lov om kommunal ejendomsskat efter §§ 1 og 2 i lov om begrænsninger i den kommunale skatteudskrivning for 2007 og regulering af de kommunale bidrag til regionerne i 2007.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/Lars Løkke Rasmussen