Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om kommunal indkomstskat

(Omlægning og forenklinger i indkomstskattereglerne som led i udmøntning af aftalen om en kommunal finansieringsreform)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 199 af 24. marts 2003, som ændret ved § 6 i lov nr. 1386 af 20. december 2004, lov nr. 1430 af 22. december 2004, § 22 i lov nr. 386 af 27. maj 2005, § 6 i lov nr. 425 af 6. juni 2005, § 100 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 8 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 4 i lov nr. 549 af 24. juni 2005 og § 10 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, ændres »lov om opkrævning af indkomstskat for personer m.v. (Kildeskat)« til: »kildeskatteloven«.

2. I § 1, stk. 2, ændres »loven om opkrævning af indkomstskat for personer m.v.« til: »kildeskatteloven«.

3. § 1, stk. 3, ophæves.

4. I § 2, stk. 1, 1. pkt., § 2, stk. 2, 1. pkt., § 2, stk. 6, 1. pkt., § 2, stk. 6, 2. pkt., § 2, stk. 7, 1. pkt., og § 3, stk. 1, 1. pkt., udgår »og kommunal ejendomsværdiskat«.

5. § 2, stk. 3, 4. pkt., affattes således:

»Opnås der ikke enighed mellem kommunerne eller med skatteyderen om, hvilken kommune der skal anses for skattekommune, afgøres spørgsmålet af told- og skatteforvaltningen.«

6. I § 2, stk. 4, 1. pkt., ændres »lov om opkrævning af indkomstskat for personer m.v. (kildeskat)« til: »kildeskatteloven«.

7. Overalt i loven ændres »kirkelige afgifter« til: »kirkeskat«.

8. § 3, stk. 2, 3. pkt., ophæves.

9. § 6 affattes således:

»§ 6. Kommunal indkomstskat svares med en udskrivningsprocent, der fastsættes af kommunalbestyrelsen for det pågældende kalenderår, og som skal angive forholdet mellem på den ene side de beløb, der skal udskrives som kommunal indkomstskat, og på den anden side det udskrivningsgrundlag, som kommunen har lagt til grund for budgettet, jf. § 7, stk. 1. Fremkommer der ved beregningen af udskrivningsprocenten flere decimaler, forhøjes den første med 1, og de øvrige bortkastes.«

10. §§ 6 a og 7 a ophæves.

11. § 7 affattes således:

»§ 7. Kommunalbestyrelsen kan vælge at budgettere enten med deres eget skøn over udskrivningsgrundlaget for kommunal indkomstskat og kirkeskat eller med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag for kommunal indkomstskat og kirkeskat.

Stk. 2. For kommuner, der har valgt at budgettere med deres eget skøn over udskrivningsgrundlaget, foretages afregning efter § 15 og § 16, stk. 1-4.

Stk. 3. For kommuner, der har valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, foretages afregning efter § 15 og § 16, stk. 4.

Stk. 4. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag fastsættes ud fra en opgørelse af kommunens udskrivningsgrundlag for året 2 år forud for beregningsåret reguleret med en fremskrivningsprocent for udviklingen i det kommunale udskrivningsgrundlag. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter bestemmelser om fremskrivningsgrundlaget for kommunernes udskrivningsgrundlag. Indenrigs- og sundhedsministeren giver meddelelse om det statsgaranterede udskrivningsgrundlag senest den 1. juli i året forud for det indkomstår, det vedrører. Fremskrivningsprocenten for kommunernes statsgaranterede udskrivningsgrundlag fastsættes af finansministeren med tilslutning fra Folketingets Finansudvalg.«

12. § 9 affattes således:

»§ 9. Udligningsbeløb, som Danmark modtager fra Sverige efter artikel 6 i aftale mellem Kongeriget Danmark og Kongeriget Sverige om visse skattespørgsmål af 29. oktober 2003, for fysiske personer, der er hjemmehørende i Danmark, og som erhverver indkomst fra personligt arbejde i tjenesteforhold i Sverige, skal tilfalde den skattepligtiges skattekommune.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren de nærmere regler for statskassens afregning med kommunerne af de dem i henhold til nærværende paragraf tilkommende beløb.«

13. § 11 affattes således:

»§ 11. Anses efter § 10, stk. 3, virksomhed for drevet i flere kommuner, fordeles, medmindre de berettigede kommuner træffer anden aftale, den i § 10, stk. 2, nævnte andel af indkomstskatten m.v. mellem kommunerne i forhold til summen af de lønninger, herunder også tantiemer og overskudsandele, som i det sidst forløbne regnskabsår er blevet udbetalt til de ved virksomheden i hver af de pågældende kommuner beskæftigede personer.

Stk. 2. Dersom den i stk. 1 nævnte fordelingsregel ikke er anvendelig og der ikke mellem kommunerne kan opnås enighed om fordelingen, fastsætter Fordelingsnævnet, jf. § 12 a, efter hvilke forhold fordelingen skal ske.

Stk. 3. Beløb på mindre end 3.000 kr., der efter stk. 1 og 2 tilkommer en kommune som andel af den kommunale andel af indkomstskatten efter § 10, stk. 2, afregnes dog ikke. Sådanne beløb tilfalder ubeskåret den kommune, der er nævnt i § 12, stk. 1. Beløbet reguleres efter personskattelovens § 20, dog således, at det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 1.000.

Stk. 4. Staten udbetaler i et budgetår til den enkelte kommune den kommunale andel af skat af aktieselskaber m.v. efter selskabsskatteloven og af fonde efter fondsbeskatningsloven vedrørende indkomståret 3 år før budgetåret samt reguleringer vedrørende tidligere indkomstår.

Stk. 5. Det i stk. 4 nævnte beløb afregnes med en tolvtedel i hver måned i budgetåret.«

14. Overalt i loven ændres »de kirkelige afgifter« til: »kirkeskat«.

15. I § 14 ændres »loven om opkrævning af indkomstskat for personer m.v.« til: »kildeskatteloven«.

16. § 15 affattes således:

»§ 15. Staten udbetaler til den enkelte kommune ved begyndelsen af hver måned et beløb til foreløbig dækning af kommunal indkomstskat og kirkeskat. Den månedlige udbetaling skal svare til en tolvtedel af det årlige beløb, der efter det for kommunen vedtagne årsbudget udgør dens indtægt ved indkomstskat og kirkeskat af personer.«

17. § 16 affattes således:

»§ 16. For kommuner, der har valgt at budgettere med deres eget skøn over udskrivningsgrundlaget, foretages en opgørelse af henholdsvis de kommunale indkomstskatter og kirkeskatten pr. 1. maj i året 2 år efter kalenderåret.

Stk. 2. Efterreguleringsbeløbet for henholdsvis kommunal indkomstskat og kirkeskatten opgøres som skatten, der opgøres ved beregningen af slutskat for et kalenderår, herunder beløb, der som følge af ændringer i skatteansættelser er ført i tilgang eller til afgang, fratrukket summen af de månedlige beløb, der efter § 15 er udbetalt til kommunen i det pågældende kalenderår. Eventuel afregning af efterreguleringsbeløb sker med en tredjedel hver i månederne januar, februar og marts i året 3 år efter dette kalenderår.

Stk. 3. Positive og negative efterreguleringsbeløb med tillæg af efterreguleringsbeløb i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, der overstiger 3 pct. af summen af de månedlige beløb, der efter § 15 er udbetalt til kommunen for det pågældende kalenderår, forhøjes med et tillæg, der beregnes af den overskydende del af efterreguleringsbeløbet inklusive efterreguleringsbeløb i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner med en procent, der svarer til 3 gange Nationalbankens diskonto den 1. juli året forud for kalenderåret.

Stk. 4. Staten afregner som led i afregningen efter § 15 og nærværende bestemmelse over for kommunen en andel af virksomhedsskatten efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 2, der beregnes med udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat og kirkeskat af den del af virksomhedernes overskud, hvoraf der skal betales virksomhedsskat. Dette gælder, uanset om virksomhedsskatteprocenten er lavere end udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat og kirkeskat. Ved afregningen af slutskatten skal kommunen betale staten et beløb, der beregnes med udskrivningsprocenten for kommunal indkomstskat og kirkeskat af beregningsgrundlaget for den virksomhedsskat, der efter virksomhedsskattelovens § 10, stk. 3, og § 13, stk. 1, fradrages i de skattepligtiges slutskatter. 1. og 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse på konjunkturudligningsskat efter virksomhedsskattelovens § 22 b og indkomstudligning efter virksomhedsskattelovens § 22 d. Reglerne i 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse på beløb, der anses for indbetalt acontoskat efter afskrivningslovens § 40 C, stk. 7-9.«

18. §§ 16 a og 16 b ophæves.

19. I § 17 udgår », kommunal ejendomsværdiskat«.

20. § 17 a ophæves.

21. § 17 d ophæves.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. §§ 6 og 7 i lov om kommunal indkomstskat som affattet ved denne lovs § 1, nr. 9 og 11, finder anvendelse fra dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 3. § 11, stk. 1-3, i lov om kommunal indkomstskat som affattet ved denne lovs § 1, nr. 13, finder anvendelse fra og med fordelingen af kommunale andele af selskabsskatter vedrørende indkomståret 2005. Efterreguleringer af fordeling af kommunale andele af selskabsskatter vedrørende indkomståret 2004 og tidligere indkomstår sker efter reglerne i §§ 10-13 i lov om kommunal indkomstskat, jf. lovbekendtgørelse nr. 199 af 24. marts 2003, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1430 af 22. december 2004 og § 10 i lov nr. 404 af 8. maj 2006.

§ 3

Stk. 1. For skatteåret 2007 reguleres fastsættelse af udskrivningsprocenten efter § 1 i lov om begrænsninger i den kommunale skatteudskrivning for 2007 og regulering af de kommunale bidrag til regionerne i 2007.

Stk. 2. Fremkommer der ved beregning af udskrivningsprocenten for 2008 flere decimaler, afrundes udskrivningsprocenten til en decimal. Hvis den anden decimal er 5 eller mere, forhøjes den første med 1, og den anden og efterfølgende decimaler bortfalder. Hvis den anden decimal er 4 eller mindre, bortfalder den anden og efterfølgende decimaler.

Stk. 3. Kommunale andele af afgifter af pensionsordninger m.v. indbetalt før den 1. januar 2007 afregnes til staten.

Stk.   4. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler for afregning til kommunerne af kommunale andele af selskabsskatter vedrørende indkomstårene 2004, 2005 og 2006 samt efterreguleringer vedrørende tidligere indkomstår for kommuner, der pr. 1. januar 2007 er blevet delt.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/Lars Løkke Rasmussen