Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 11 

 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, 

 selskabsskatteloven og andre skattelove. (Livsforsikringsselskabers 

 fradrag, 

 pensionsafkastbeskatning af livsforsikringsbestande under administration, 

 friholdelse for pensionsafkastskat, ejendomsdatterselskaber, akkumulerende 

 investeringsforeninger, opdeling af udloddende investeringsforeninger m.v.). 

 Af skatteministeren (Svend Erik Hovmand). 

 Fremsat skr 5/12 01     Till.A 238 

 Lovf som fremsat       Till.A 161 

 1.beh 7/12 01        FF   128 

 Betænkning 12/12 01     Till.B 43 

 2.beh 13/12 01        FF   320 

 Tillægsbet 13/12 01     Till.B 59 

 3.beh 14/12 01        FF   360 

 Lovf som vedt        Till.C 7 

 Lov nr 1033 af 17. december 2001. 

 Ordførere: (1.beh) Peter Christensen (V), Jens Peter Vernersen (S), Mikkel 

 Dencker (DF), Charlotte Dyremose (KF), Morten Homann (SF) og Pernille 

 Rosenkrantz-Theil (EL). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Skatteudvalget (SAU). 

 Resumé: 

 Loven ændrer skattereglerne for livsforsikringsselskaber og 

 fastlægger de pensionsbeskatningsmæssige virkninger af, at 

 Finanstilsynet sætter et livsforsikringsselskabs 

 forsikringsbestand m.v. under administration. Endvidere 

 medfører loven ændringer af mere teknisk karakter af en 

 række skattelove. 

 Lovforslaget var en opfølgning på lov nr. 925 af 23. 

 oktober 2001, der gennemførte regler med henblik på at 

 forbedre livsforsikringsselskabers solvens. Der henvises 

 vedrørende denne lov til lovforslag nr. L 6 (1. samling), 

 jf. omtalen i Årbog & Registre 2001-02 side xxx. 

 Baggrunden for lovforslaget var ifølge bemærkningerne, at 

 det efter terrorangrebene i USA den 11. september 2001 med 

 kraftige aktiekursfald til følge havde vist sig, at de 

 gældende skatteregler ikke i alle tilfælde fungerede 

 hensigtsmæssigt i en situation med meget kraftige kursfald. 

 En del af lovforslaget var en genfremsættelse af 

 lovforslag nr. L 37 (1. samling). Denne del af lovforslaget 

 indeholdt tekniske ændringer af en række skattelove. Det 

 fremgik af lovforslagets bemærkninger, at regeringen hermed 

 opfyldte det tilsagn, der blev afgivet af den tidligere 

 regering (S og RV) i forbindelse med lovforslag nr. L 93 

 fra folketingsåret 1999-2000, jf. omtalen i Årbog & 

 Registre 1999-2000 side 128, og lovforslag nr. L 71 fra 

 folketingsåret 2000-01, jf. omtalen i Årbog & Registre 

 2000-01 side 116. 

 Under lovforslagets behandling stillede skatteministeren 

 bl.a. ændringsforslag om en ændring af den måde, hvorpå 

 realiserede tab på aktier og ejendomme påvirker 

 fradragsbegrænsningen. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 110 stemmer (V, S, DF, KF, SF, RV og KRF) mod 2 

 (EL); 1 (Tórbjørn Jacobsen (REP)) stemte hverken for eller imod.