Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 14 

 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for lommepenge 

 og gaver, der hidrører fra indsamlede bidrag m.v.). 

 Af Jacob Buksti (S), Morten Bødskov (S), Jens Peter Vernersen (S), Anders 

 Samuelsen (RV) og Marianne Jelved (RV). 

 Vedrørende Skatteministeriet. 

 Fremsat skr 6/12 01     Till.A 260 

 Lovf som fremsat       Till.A 250 

 1.beh 10/1 02        FF   522 

 Betænkning 6/2 02      Till.B 115 

 Æf uden for betænkning    Till.B 118 

 2.beh 19/2 02        FF   2143 

 3.beh 21/2 02        FF   2323 

 Lovf som vedt        Till.C 21 

 Lov nr 135 af 20. marts 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Peter Christensen (V), Morten Bødskov (S), Mikkel 

 Dencker (DF), Charlotte Dyremose (KF), Aage Frandsen (SF), Line Barfod (EL) 

 og Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indeholder en række præciseringer og genindførelser 

 af skattefrihedsbestemmelser i ligningsloven for gaver, der 

 hidrører fra indsamlede bidrag og visse ydelser i 

 forbindelse med uddannelse. Endvidere indfører loven 

 skattefrihed for lomme- og tøjpenge, der ydes af sociale 

 myndigheder til børn anbragt uden for hjemmet. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at elementet 

 om skattefrihed for lomme- og tøjpenge til børn anbragt 

 uden for hjemmet bl.a. havde til formål at fjerne en 

 utilsigtet forskelsbehandling set i forhold til 

 hjemmeboende børn. De øvrige elementer havde i det 

 væsentligste til formål at præcisere gældende 

 skattefrihedsbestemmelser eller genindføre skattefrihed for 

 visse ydelser, hvor skattefriheden utilsigtet var blevet 

 ophævet. 

 Lovforslaget var en genfremsættelse af det af den før 

 valget siddende regering fremsatte lovforslag nr. L 16 1. 

 samling). 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 111 stemmer (V, S, DF, KF, SF, RV og KRF) mod 0; 

 2 (EL) stemte hverken for eller imod.