Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 54 

 Forslag til lov om ændring af skattestyrelsesloven og ligningsloven. (Fuld 

 omkostningsgodtgørelse i skattesager m.v., som skatteyder vinder fuldt ud 

 eller i overvejende grad, eller som videreføres af skattemyndighederne). 

 Af skatteministeren (Svend Erik Hovmand). 

 Fremsat skr 17/1 02     Till.A 1413 

 Lovf som fremsat       Till.A 1394 

 1.beh 31/1 02        FF   1391 

 Betænkning 2/5 02      Till.B 680 

 2.beh 7/5 02         FF   6093 

 Tillægsbet 8/5 02      Till.B 954 

 3.beh 14/5 02        FF   6408 

 Lovf som vedt        Till.C 393 

 Lov nr 388 af 6. juni 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Freddy Dam (V), Henrik Sass Larsen (S), Mikkel Dencker 

 (DF), Charlotte Dyremose (KF), Aage Frandsen (SF), Anders Samuelsen (RV) og 

 Pernille Rosenkrantz-Theil (EL). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Skatteudvalget (SAU). 

 Resumé: 

 Med loven hæves satsen for omkostningsgodtgørelse i 

 skattesager m.v. fra 50 pct. til 100 pct. i de sager, hvor 

 skatteyderen får fuldt eller i overvejende grad medhold. 

 Endvidere hæves satsen fra 85 pct. til 100 pct. i de sager, 

 der videreføres på skattemyndighedernes initiativ. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at formålet 

 med forslaget var at styrke skatteborgernes retssikkerhed. 

 Under lovforslagets behandling stillede skatteministeren 

 bl.a. ændringsforslag om, at det i lovforslaget stillede 

 krav om, at den sagkyndige skulle indsende et overslag over 

 de forventede udgifter til sagens førelse, udgik. Endvidere 

 stillede skatteministeren ændringsforslag om indførelse af 

 en revisionsklausul, hvorefter bestemmelserne om 

 omkostningsgodtgørelse skal tages op til revision i 

 folketingsåret 2006-07. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 65 stemmer (V, DF, KF, EL og KRF) mod 42 (S, SF 

 og RV).