Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 99 

 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, 

 aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven, 

 selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og andre love. 

 (Strukturtilpasninger m.v. og lempelse af tabs- og underskudsregler). 

 Af skatteministeren (Svend Erik Hovmand). 

 Fremsat skr 7/2 02      Till.A 2694 

 Lovf som fremsat       Till.A 2591 

 1.beh 26/2 02        FF   2582 

 Betænkning 02/05 02     Till.B 705 

 Æf uden for betænkning    Till.B 842 

 2.beh 7/5 02         FF   6114 

 Tillægsbet 15/5 02      Till.B 1198 

 3.beh 17/5 02        FF   6673 

 Lovf som vedt        Till.C 462 

 Lov nr 313 af 21. maj 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Peter Christensen (V), Jens Peter Vernersen (S), Mikkel 

 Dencker (DF), Else Theill Sørensen (KF), Aage Frandsen (SF), Anders 

 Samuelsen 

 (RV), Søren Søndergaard (EL) og Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Skatteudvalget (SAU). 

 Resumé: 

 Loven består af en række forskellige elementer: 

 - Den tidsmæssige begrænsning, der ligger 

 i, at overskydende underskud eller tab 

 kun kan fremføres til fradrag i op til 5 

 år, ophæves. 

 - Regler for, hvornår udbytte er skattefrit 

 for et moderselskab, der ejer mindst 25 

 pct. af aktie- eller andelskapitalen i 

 det udbyttegivende selskab, 

 datterselskabet, når denne ejerandel har 

 været opretholdt i en sammenhængende 

 periode på 1 år, inden for hvilken 

 periode udbytteudlodningen har fundet 

 sted, ændres, således at ejerandelen 

 nedsættes fra 25 pct. til 20 pct. 

 - Kravet om, at der maksimalt må ske en 

 kontantvederlæggelse på 10 pct. af den 

 pålydende værdi af de modtagne aktier, 

 for at en fusion, spaltning eller 

 aktieombytning kan ske skattefrit, 

 ophæves. Pro rata-kravet, der gælder ved 

 spaltninger, ophæves. 

 - Betingelserne for at anvende 

 kapitalafkastordningen lempes. 

 Betingelsen om, at skatteyderen skal yde 

 en personlig arbejdsindsats i selskabet, 

 ophæves. 

 - Der indføres nye CFC-regler, der virker 

 objektive med hensyn til, hvornår skatten 

 er væsentlig lavere end her i landet 

 (eller i væsentlig grad udskudt). 

 Fremover vil det alene være afgørende, om 

 en tredjedel af datterselskabets samlede 

 skattepligtige indkomst opgjort efter 

 danske regler er af finansiel (mobil) 

 karakter. 

 - Skatteministeren bemyndiges til i 

 konkrete tilfælde at forlænge den 

 gældende 6-måneders-frist for skattefri 

 aktieombytninger, når den i visse 

 tilfælde ikke kan overholdes. 

 - Skattepligtsbestemmelsen i 

 selskabsskatteloven ændres, således at 

 brugsforeningerne får mulighed for 

 direkte eller indirekte gennem et helt 

 eller delvist ejet selskab at fremme 

 medlemmernes fælles interesser. 

 - Reglerne om afskrivning af 

 anskaffelsessummen for en række 

 immaterielle aktiver justeres. 

 - Reglerne om tillægs- og renteberegning i 

 forbindelse med acontoskatteordningen 

 justeres. Loftet over, hvor store beløb 

 der kan betales godtgørelse af ved 

 udbetaling af overskydende skat, ophæves. 

 - Skattepligtsbestemmelserne for 

 kommunernes indtægt ved 

 elnæringsvirksomhed justeres, således at 

 en kommunes skattepligt efter 

 selskabsskatteloven ikke afhænger af, om 

 en given elaktivitet er undtaget fra 

 elforsyningsloven. 

 - En skattepligtig, der driver selvstændig 

 erhvervsvirksomhed, får under visse 

 betingelser mulighed for at ændre valg af 

 virksomhedsordningen efter 

 ligningsfristens udløb. 

 - Kursgevinstlovens regler om selskabers 

 beskatning af gevinst og tab på gæld 

 ændres, således at en konvertering af 

 gælden til aktier eller konvertible 

 obligationer skattemæssigt behandles på 

 samme måde som en nedsættelse af gælden. 

 - Det præciseres, at havne og lufthavne kan 

 drive sideordnet aktivitet i 

 skattepligtige datterselskaber uden selv 

 at miste skattefriheden. Endvidere 

 sikres, at kooperationsbeskattede 

 selskaber gennem selskabsbeskattede 

 (datter)selskaber har mulighed for at 

 drive forretning, der ikke opfylder det 

 kooperative formål. 

 - Indbetalingsfristen for de særlige 

 pensionsordninger for tidligere 

 selvstændige erhvervsdrivende lempes for 

 personer med bagud forskudt indkomstår. 

 - Indberetningspligt vedrørende 

 børsnoterede aktier overflyttes fra 

 depotføreren til værdipapirhandleren. 

 - Reglerne om akkumulerende 

 investeringsforeninger, der udelukkende 

 henvender sig til 

 pensionsafkastskattepligtige, justeres, 

 hvorefter også fondsmæglerselskaber og 

 realisationsbeskattede pengeinstitutioner 

 kan optages som medlem af sådanne 

 foreninger og dermed tillades at eje en 

 handelsbeholdning af beviser i disse. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af den skriftlige fremsættelse, at formålet 

 med de omfattende ændringer var at forbedre virksomhedernes 

 konkurrenceevne og skabe grundlag for øget vækst og 

 beskæftigelse. 

 Forslaget skulle ses som et middel til at opfylde 

 regeringens målsætning om, at det skal være lettere at 

 drive virksomhed i Danmark. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 59 stemmer (V, DF og KF) mod 44 (S, SF, RV og 

 EL); 2 (KRF) stemte hverken for eller imod.