Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 108 

 Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove. (Afskaffelse af 

 efterbeskatningskravet i kildeskattelovens § 48 E m.v.). 

 Af skatteministeren (Svend Erik Hovmand). 

 Fremsat skr 20/2 02     Till.A 2869 

 Lovf som fremsat       Till.A 2857 

 1.beh 28/2 02        FF   2788 

 Betænkning 24/4 02      Till.B 566 

 2.beh 30/4 02        FF   5772 

 3.beh 2/5 02         FF   5851 

 Lovf som vedt        Till.C 309 

 Lov nr 270 af 8. maj 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Peter Christensen (V), Erik Mortensen (S), Mikkel 

 Dencker (DF), Charlotte Dyremose (KF), Ole Sohn (SF), Søren Søndergaard (EL) 

 og Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven ophæver efterbeskatningskravet i kildeskattelovens § 

 48 E, således at det som udgangspunkt bliver muligt for 

 alle, der er omfattet af den særlige 25 pct.-skatteordning, 

 at blive boende uden tidsbegrænsning i Danmark uden at 

 blive mødt af et efterbeskatningskrav. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at regeringen 

 fandt, at de gældende regler, hvorefter forskere kunne 

 opholde sig tidsubegrænset i Danmark uden at blive mødt af 

 et efterbeskatningskrav, skulle udvides til også at gælde 

 for andre medarbejdere omfattet af ordningen i 

 kildeskattelovens § 48 E. Baggrunden herfor var, at 

 regeringen fandt, at det gældende efterbeskatningskrav for 

 andre medarbejdere end forskere var medvirkende til at 

 tvinge disse medarbejdere ud af landet, hvorved det danske 

 samfund og de danske virksomheder mistede værdifuld 

 ekspertise. 

 Under lovforslagets behandling stillede 

 skatteministeren ændringsforslag, hvorefter 

 efterbeskatningskravet blev opretholdt for personer, der 

 inden for de seneste 5 år har været skattepligtige til 

 Danmark. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 60 stemmer (V, DF og KF) mod 50 (S, SF, RV, EL og 

 KRF).