Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 194 

 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, 

 kildeskatteloven, virksomhedsskatteloven og andre skattelove. (Succession 

 for nære medarbejdere, aktier i selskaber af finansiel karakter - 

 generationsskifte). 

 Af skatteministeren (Svend Erik Hovmand). 

 Fremsat skr 5/4 02      Till.A 5271 

 Lovf som fremsat       Till.A 5229 

 1.beh 18/4 02        FF   5300 

 Betænkning 8/5 02      Till.B 1064 

 2.beh 17/5 02        FF   6691 

 3.beh 24/5 02        FF   7179 

 Lovf som vedt        Till.C 545 

 Lov nr 394 af 6. juni 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Freddy Dam (V), Jens Peter Vernersen (S), Mikkel Dencker 

 (DF), Charlotte Dyremose (KF), Aage Frandsen (SF), Anders Samuelsen (RV), 

 Søren Søndergaard (EL) og Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven udvider den kreds af virksomheder, der kan succederes 

 i, således at en persons succession i aktier i selskaber 

 fremover først afskæres, hvis mindst 50 pct. - mod før 25 

 pct. - af selskabets indtægter eller kapital vedrører 

 finansielle aktiver. Endvidere udvider loven den 

 personkreds, der kan succedere, til også at omfatte nære 

 medarbejdere. Endelig ændrer loven kursgevinstlovens 

 bestemmelser om rentetilpasningslån i forbindelse med 

 ejerskifte. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at lovforslaget var en 

 udmøntning af en del af regeringens konkurrenceevnepakke og 

 havde til formål at forbedre muligheden for 

 generationsskifte af en virksomhed. 

 Under lovforslagets behandling stillede skatteministeren 

 en række ændringsforslag om bl.a. præcisering af begrebet 

 indtægter og kravet om koncernforhold og 

 fuldtidsbeskæftigelse i selskabet. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 58 stemmer (V, DF, KF og KRF) mod 43 (S, SF, RV 

 og EL).