Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 66 

 Forslag til lov om ændring af lov om afgift af mineralvand m.v. og andre 

 love. (Ændring af regnskabsbestemmelser, skærpede bøder m.v.). 

 Af skatteministeren (Svend Erik Hovmand). 

 Fremsat skr 6/11 02     Till.A 1350 

 Lovf som fremsat       Till.A 1310 

 1.beh 15/11 02        FF   1318 

 Betænkning 27/11 02     Till.B 206 

 2.beh 3/12 02        FF   2240 

 3.beh 10/12 02        FF   2837 

 Lovf som vedt        Till.C 117 

 Lov nr 1059 af 17. december 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Freddy Dam (V), Jens Peter Vernersen (S), Mikkel Dencker 

 (DF), Charlotte Dyremose (KF), Aage Frandsen (SF), Anders Samuelsen (RV), 

 Pernille Rosenkrantz-Theil (EL) og Mogens Nørgård Pedersen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven præciserer regnskabsbestemmelserne i en række 

 afgiftslove og forhøjer bødesatserne for overtrædelse af 

 regnskabsbestemmelserne, når det samtidig kan konstateres, 

 at det ikke via regnskabsføringen er muligt at konstatere, 

 om der er betalt afgift af de pågældende varer. 

 Endvidere giver loven skattemyndighederne adgang til at 

 anmode personer, der ved kontrollen skønnes at udføre 

 beskæftigelse hos den indeholdelsespligtige, om at oplyse 

 navn, adresse og fødselsdato samt ansættelsesperiode og 

 løn- og ansættelsesvilkår. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at formålet 

 var at dæmme op for en stigende omsætning af 

 afgiftspligtige varer uden afgift og et stigende omfang af 

 sort arbejde. 

 Under lovforslagets behandling stillede skatteministeren 

 bl.a. ændringsforslag, som indebar en fremrykning af lovens 

 ikrafttrædelsespunkt. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 111 stemmer (V, S, DF, KF, SF, RV, EL 

 og KRF).