Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 80 

 Forslag til lov om ændring af dødsboskatteloven, kildeskatteloven, 

 selskabsskatteloven og skattekontrolloven. (Modernisering af 

 administrationen af udbytteskatten og andre justeringer). 

 Af skatteministeren (Svend Erik Hovmand). 

 Fremsat skr 7/11 02     Till.A 1889 

 Lovf som fremsat       Till.A 1861 

 1.beh 19/11 02        FF   1552 

 Betænkning 29/1 03      Till.B 540 

 2.beh 6/2 03         FF   4604 

 3.beh 18/2 03        FF   4860 

 Lovf som vedt        Till.C 249 

 Lov nr 153 af 12. marts 2003. 

 Ordførere: (1.beh) Lars Christian Lilleholt (V), Jens Peter Vernersen (S), 

 Mikkel Dencker (DF), Jørgen S. Lundsgaard (KF), Morten Homann (SF), Anders 

 Samuelsen (RV), Line Barfod (EL) og Bodil Kornbek (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indfører en særlig ordning for udbytteindkomst, som 

 erhverves af selskaber og foreninger m.v., således at 

 udbytteskatten indeholdes med 19,8 pct. svarede til den 

 endelige beskatning af selskabers m.v. udbytteindkomst. 

 Loven indebærer endvidere, at udbytteskatten skal indgå i 

 acontoskatteordningen. 

 Endelig medfører loven en udvidelse af 

 indberetningspligten for børsnoterede aktier m.v. deponeret 

 af personer, ligesom der indføres en pligt til at 

 indberette om modtagere af udbytte af unoterede aktier 

 m.v., som er udstedt på navn og foreligger i fysisk form, 

 fra de udloddende selskaber og foreninger m.v. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at 

 lovforslaget havde til formål at modernisere 

 administrationen af udbytteskatten. Lovforslaget var en 

 udmøntning af en i Skatteministeriet nedsat arbejdsgruppes 

 anbefalinger til lovændringer på området. 

 Lovforslaget var et element i regeringens handlingsplan 

 for forenklinger og indgik i finanslovaftalen for 2003 

 mellem regeringen og Dansk Folkeparti. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 110 stemmer (V, S, DF, KF, SF, RV og KRF) mod 2 

 (EL).