Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 78 

 Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven, ligningsloven og 

 personskatteloven. (Udligningsordning for kunstnere). 

 Af skatteministeren (Svend Erik Hovmand). 

 Titelændring 3/12 02 til: 

 Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven og andre skattelove 

 (Udligningsordning for kunstnere). 

 Fremsat skr 7/11 02     Till.A 1837 

 Lovf som fremsat       Till.A 1825 

 1.beh 19/11 02        FF   1549 

 Betænkning 27/11 02     Till.B 224 

 2.beh 3/12 02        FF   2242 

 3.beh 10/12 02        FF   2855 

 Lovf som vedt        Till.C 129 

 Lov nr 1062 af 17. december 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Hans Andersen (V), Henrik Sass Larsen (S), Mikkel 

 Dencker (DF), Jørgen S. Lundsgaard (KF), Morten Homann (SF), Anders 

 Samuelsen 

 (RV), Line Barfod (EL) og Bodil Kornbek (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indfører en ordning for indkomstudligning for 

 forfattere og skabende kunstnere. Efter loven er der 

 mulighed for at henlægge en del af indkomsten fra eget 

 arbejde af litterær eller skabende kunstnerisk karakter til 

 beskatning i senere indkomstår, såfremt indkomstårets 

 skattepligtige indkomst efter fradrag for henlæggelsen vil 

 overstige et fastsat grundbeløb. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at lovforslaget var et led i 

 udmøntningen af aftalen mellem regeringen og Dansk 

 Folkeparti om finansloven for 2003. 

 Hensigten med lovforslaget var at støtte kunsten og 

 kulturen ved at give kunstnere og forfattere mulighed for 

 at foretage indkomstudjævning, idet denne gruppe ofte vil 

 have meget svingende indkomster. Hermed kunne man sikre 

 denne gruppe mod meget hård beskatning i enkelte år som 

 følge af progressionen i skattesystemet. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 93 stemmer (V, S, DF, KF, SF og KRF) mod 6 (RV og 

 EL).