Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 175 

 Forslag til lov om ændring af skattestyrelsesloven og andre love. (Ændring 

 af fristreglerne på skatte- og afgiftsområdet m.v.). 

 Af skatteministeren (Svend Erik Hovmand). 

 Fremsat skr 12/3 03     Till.A 4640 

 Lovf som fremsat       Till.A 4586 

 1.beh 1/4 03         FF   7023 

 Betænkning 7/5 03      Till.B 1086 

 2.beh 13/5 03        FF   9157 

 Tillægsbet 22/5 03      Till.B 1639 

 3.beh 27/5 03        FF   10040 

 Lovf som vedt        Till.C 494 

 Lov nr 410 af 2. juni 2003. 

 Ordførere: (1.beh) Peter Christensen (V), Erik Mortensen (S), Colette L. 

 Brix (DF), Charlotte Dyremose (KF), Morten Homann (SF), Pernille 

 Rosenkrantz-Theil (EL) og Mogens Nørgård Pedersen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Skatteudvalget (SAU). 

 Resumé: 

 Loven indfører harmoniserede fristregler på hele skatte- og 

 afgiftsområdet og indebærer bl.a., at 

 - den almindelige frist for ændring af afgiftstilsvar er 

 ændret fra 5 til 3 år, 

 - arbejdsmarkedsbidrag og pensionsafkast er fuldt ud 

 omfattet af skattestyrelseslovens ansættelsesfrister, 

 - der på skattesiden er indført en »sikkerhedsventil«, 

 hvorefter genoptagelse efter nærmere betingelser kan ske 

 efter 3-års-fristens udløb uafhængigt af de specifikke 

 genoptagelsesgrunde, 

 - de statslige told- og skattemyndigheders adgang til at 

 ændre skatteansættelser efter 3-års-fristen i forbindelse 

 med kontrol af de lokale skattemyndigheders afgørelser er 

 begrænset, 

 - den tidligere bagatelgrænse på 5.000 kr. for ændringer af 

 skatteansættelsen efter 3-års-fristen er ophævet, 

 - den skattepligtige får adgang til at ændre et valg i 

 selvangivelsen, hvis en ændring af skatteansættelsen fra 

 skattemyndighedernes side medfører, at det trufne valg har 

 utilsigtede skattemæssige virkninger. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at formålet 

 var at forbedre retssikkerheden for de skatte- og 

 afgiftspligtige ved at indføre enklere og klarere regler 

 vedrørende fristerne for skatteansættelsen og fastsættelse 

 af afgiftstilsvar. 

 Lovforslaget byggede på Fristudvalgets anbefalinger i 

 betænkning nr. 1426/2003 om fristerne for skatteansættelse 

 og fastsættelse af afgiftstilsvar, genoptagelse og 

 forældelse. 

 Under lovforslagets behandling rejste Skatteudvalget 

 spørgsmål om skatteministerens manglende oversendelse af 

 høringssvar og karakteren af skatteministerens svar til 

 udvalget, og Skatteudvalget besluttede at afgive en 

 beretning herom, jf. beretning nr. 4.  Skatteministeren 

 tilkendegav under lovforslagets behandling, at 

 Skatteministeriet ville udarbejde et beslutningsgrundlag, 

 som skulle danne grundlag for en drøftelse mellem 

 skatteministeren og Skatteudvalget om klarere regler for, 

 hvad der i fremtiden skulle sendes til udvalget. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 58 stemmer (V, DF og KF) mod 45 (S, SF, RV, EL og 

 KRF).