Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

(Orlov til medlemmer af Folketinget)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 27. juni 2004, som ændret ved § 1 i lov nr. 294 af 27. april 2005, § 78 i lov nr. 537 af 24. juni 2005, § 46 i lov nr. 540 af 24. juni 2005 og § 12 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, og som ændres ved § 1 i det af Folketinget den 31. maj 2006 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Bortfald af eftervederlag ved lange private orlovsperioder), foretages følgende ændringer:

1. I § 109, stk. 7, indsættes efter »sygdom«: », pleje af alvorligt syge børn eller nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem«.

2. § 109, stk. 8, affattes således:

»Stk. 8. Et ordinært medlem, der begærer og får bevilget orlov på grund af graviditet og fødsel eller adoption, bevarer retten til vederlag og pensionsanciennitet i orlovsperioden.«

3. § 109, stk. 9 og 10, ophæves .

Stk. 11-14 bliver herefter stk. 9-12.

4. I § 109, stk. 12, der bliver stk. 10, ændres »stk. 7-11« til: »stk. 7-9«.

5. I § 109, stk. 14, 2. pkt., der bliver stk. 12, 2. pkt., ændres »stk. 7-11« til: »stk. 7-9«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. oktober 2006.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/Lars Løkke Rasmussen