Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

(Ny valgkredsinddeling, indførelse af d’Hondts metode ved fordeling af kredsmandaterne m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 27. juni 2004, som ændret ved § 1 i lov nr. 294 af 27. april 2005, § 78 i lov nr. 537 af 24. juni 2005, § 46 i lov nr. 540 af 24. juni 2005 og § 12 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »stor- og amtskreds« til: »storkreds«, »stor- og amtskredsens« til: »storkredsens«, »stor- eller amtskreds« til: »storkreds«, »stor- eller amtskredsen« til: »storkredsen«, »stor- eller amtskredsens« til: »storkredsens« og »stor- eller amtskredse« til: »storkredse«.

2. § 8 affattes således:

»§ 8. Landet er inddelt i tre landsdele: Hovedstaden, Sjælland-Syddanmark og Midtjylland-Nordjylland, jf. bilaget til loven (valgkredsfortegnelsen).

Stk. 2. Landsdelene er inddelt i storkredse, jf. valgkredsfortegnelsen. Hovedstaden består af fire storkredse. Sjælland-Syddanmark og Midtjylland-Nordjylland består af hver tre storkredse.

Stk. 3. Storkredsene er inddelt i opstillingskredse, jf. valgkredsfortegnelsen.

Stk. 4. En opstillingskreds består af en eller flere kommuner helt eller delvis. For opstillingskredse, hvori flere kommuner indgår helt eller delvis, udføres de fælles funktioner i den kommune, der i valgkredsfortegnelsen er angivet som kredskommune.

Stk. 5. Indenrigs- og sundhedsministeren kan ved bekendtgørelse foretage mindre ændringer i valgkredsfortegnelsen.

Stk. 6. Indenrigs- og sundhedsministeren kan ved bekendtgørelse foretage de ændringer i valgkredsfortegnelsen, som er nødvendige for at bevare landets valgkredsinddeling uanset ændringer i landets kommunale eller sognemæssige inddeling.«

3. I § 10, stk. 1, 2. pkt., § 10, stk. 3, 3. pkt., § 10, stk. 4, 2. pkt., og overskriften før § 79 og § 79, stk. 3 , ændres »stor- og amtskredse« til: »storkredse«.

4. I § 10, stk. 1, 2. pkt., ændres »folketallet pr. 1. januar 1985, 1990, 1995 osv.« til: »folketallet pr. 1. januar 2010, 2015, 2020 osv.«

5. I § 10, stk. 4, 1. pkt., ændres to steder »amtskreds« til: »Storkreds«.

6. I § 23, stk. 5, indsættes efter 1. pkt.:

»I tilfælde, hvor et medlem af kommunalbestyrelsen opfylder betingelserne for at være født formand for en valgbestyrelse og født medlem af en anden valgbestyrelse, jf. stk. 3, 3. og 4. pkt., og § 24, skal vedkommende være medlem af den valgbestyrelse, vedkommende er født formand for.«

7. I § 23, stk. 5, 2. pkt., der bliver 3. pkt., ændres »I tilfælde, hvor« til: »I andre tilfælde, hvor«.

8. § 23, stk. 5, 4. pkt., der bliver 5. pkt., affattes således:

»Til den valgbestyrelse, hvori det fødte medlem ikke indtræder, vælger kommunalbestyrelsen alle kommunens medlemmer ved forholdstalsvalg blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.«

9. I § 24, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »4 medlemmer«: », jf. dog stk. 2«.

10. § 24, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

» Stk. 2 . Valgbestyrelsen for Sydjyllands Storkreds’ 4. opstillingskreds er tillige valgbestyrelse for 5. opstillingskreds, jf. bilaget til loven.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen i de kommuner, der helt eller delvis indgår i de i stk. 2 nævnte opstillingskredse, vælger hver 2 medlemmer til den pågældende valgbestyrelse, idet dog kommunalbestyrelsen i kredskommunen, jf. bilaget til loven, vælger 5 medlemmer.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

11. I § 25, 1. pkt., ændres »§ 24, stk. 2« til: »§ 24, stk. 2 og 3«.

12. I § 26, 2. pkt., § 72, stk. 1, 2. pkt., og § 104, stk. 1, 2. pkt . , ændres »opstillingskredse, der består af flere kommuner« til: »opstillingskredse, hvori flere kommuner indgår helt eller delvis«.

13. § 33, stk. 2, affattes således:

» Stk. 2 . Kandidatanmeldelser skal indleveres til vedkommende statsforvaltning. For opstillingskredse, der er beliggende i Bornholms Storkreds, skal kandidatanmeldelser dog indleveres til formanden for valgbestyrelsen i Bornholms Kommune.«

14. § 42, stk. 1 og 2, affattes således:

»For hver storkreds skal anmeldelsesmyndigheden snarest muligt efter udløbet af fristen i § 37, jf. § 41, udarbejde fortegnelser over de kandidater, der er opstillet i vedkommende storkreds.

Stk. 2. For hver storkreds, bortset fra Bornholms Storkreds, skal anmeldelsesmyndigheden snarest muligt efter udløbet af den i stk. 1 nævnte frist sende fortegnelserne over de kandidater, der er opstillet i vedkommende storkreds, til valgbestyrelsen i hver opstillingskreds i storkredsen.«

15. § 42, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

16. I § 42, stk. 4, 2. pkt., der bliver stk. 3, 2. pkt., ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2«.

17. I § 76, stk. 2, 1. pkt., ændres »divideres med 1,4 - 3 - 5 - 7 osv.« til: »divideres med 1 - 2 – 3 osv.«

18. I § 81 indsættes som stk. 2:

» Stk. 2. Hvis et parti ikke har et tilstrækkeligt antal kandidater opstillet i en storkreds til at besætte de mandater, der er tilfaldet partiet i storkredsen, finder §§ 92, stk. 2-4, tilsvarende anvendelse.«

19. § 105, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Udgifter, der forskudsvis er afholdt af kredskommunen, fordeles af valgbestyrelsens formand på de kommuner, der helt eller delvis indgår i opstillingskredsen, i forhold til det senest offentliggjorte folketal i kommunen eller i vedkommende del af kommunen.«

20. Bilaget til loven affattes som bilaget til denne lov.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Loven finder anvendelse for folketingsvalg, som afholdes den 1. januar 2007 eller senere, uanset om folketingsvalget udskrives før den 1. januar 2007.

§ 3

§ 12, nr. 1 og 4, i lov nr. 542 af 24. juni 2005 om regional statsforvaltning ophæves.

§ 4

Stk. 1. Fordelingen af landets 175 mandater og 135 kredsmandater på de ved bilaget til denne lov fastsatte landsdele og storkredse fastsættes og bekendtgøres af indenrigs- og sundhedsministeren med virkning for folketingsvalg, som afholdes den 1. januar 2007 eller senere. Fordelingen fastsættes på grundlag af det offentliggjorte folketal pr. 1. januar 2005. Fordelingen gælder, indtil indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter og bekendtgør en ny fordeling efter offentliggørelsen af folketallet pr. 1. januar 2010, jf. § 10, stk. 1, i lov om valg til Folketinget som ændret ved § 1 i denne lov.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen i kommuner, der helt eller delvis omfatter flere af de ved bilaget til denne lov fastsatte opstillingskredse, skal senest den 1. oktober 2006 træffe beslutning om de ændringer af afstemningsområderne i kommunen, der er nødvendige for at sikre, at ingen af kommunens afstemningsområder er beliggende i flere opstillingskredse. Beslutningen skal straks indberettes til CPR, Det Centrale Personregister.

Stk. 3. Ved folketingsvalg, der udskrives før den 1. januar 2007, og som afholdes den 1. januar 2007 eller senere, varetages de opgaver, der i medfør af lov om valg til Folketinget som ændret ved § 1 i denne lov ved valg af valgbestyrelse er tillagt kommunalbestyrelsen henholdsvis borgmesteren for en kommune, der oprettes den 1. januar 2007, af sammenlægningsudvalget henholdsvis dettes formand.

Stk. 4. Ved folketingsvalg, der udskrives før den 1. januar 2007, og som afholdes den 1. januar 2007 eller senere, varetages de opgaver, der i medfør af lov om valg til Folketinget som ændret ved § 1 i denne lov er tillagt anmeldelsesmyndigheden, af nedennævnte statsamtmand: for opstillingskredse beliggende i Københavns, Københavns Omegns og Nordsjællands Storkredse af statsamtmanden for Københavns Amt, for opstillingskredse beliggende i Sjællands Storkreds af statsamtmanden for Storstrøms Amt, for opstillingskredse beliggende i Fyns og Sydjyllands Storkredse af statsamtmanden for Sønderjyllands Amt, for opstillingskredse beliggende i Østjyllands og Vestjyllands Storkredse af statsamtmanden for Ringkjøbing Amt og for opstillingskredse beliggende i Nordjyllands Storkreds af statsamtmanden for Nordjyllands Amt.

Stk. 5. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte de fravigelser af lovgivningen, som er fornødne til forberedelse og afholdelse af folketingsvalg, der udskrives før den 1. januar 2007, og som afholdes den 1. januar 2007 eller senere.

Givet på Fredensborg Slot, den 8. juni 2006

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lars Løkke RasmussenBilag

»Bilag

FORTEGNELSE OVER FOLKETINGSVALGKREDSE

A. Hovedstaden

Storkredse

Opstillingskredse i
storkredsen

Kommune, kommuner eller del af kommune i
opstillingskredsen. Kredskommunen er kursiveret.

1. Københavns
Storkreds

1. Østerbrokredsen

Den del af Københavns Kommune, som begrænses af Yderhavnen, Langeliniepromenaden, Langeliniebroens forlængelsesvej, Kystbanen, Classensgade, Sortedamssøen til Fredensbro, Fredensgade, Tagensvej, Nørre Allé, Jagtvej, Lersø Parkallé, Ringbanen, en linje mod vest til Ryvang Naturpark, Rymarksvej og kommunegrænsen til Gentofte Kommune.

 

2. Sundbyvesterkredsen

Den del af Københavns Kommune, der begrænses af havneløbet, Christianshavns Voldgrav til Christmas Møllers Plads, Amagerbrogade og kommunegrænsen til Tårnby Kommune.

 

3. Indre Bykredsen

Den del af Københavns Kommune, som begrænses af havneløbet, Langeliniepromenaden, Langeliniebroens forlængelsesvej, Kystbanen, Classensgade, Sortedamssøen, Peblingesøen, kommunegrænsen til Frederiksberg Kommune, Gl. Kongevej, Trommesalen, Vesterbrogade, Bernstorffsgade, havneløbet, Christianshavns Voldgrav til en linje syd for Margretheholm, Margretheholm Havn og ud i Øresund, samt søforterne.

 

4. Sundbyøsterkredsen

Den del af Københavns Kommune, der begrænses af kommunegrænsen til Tårnby Kommune, Amagerbrogade, Christmas Møllers Plads og Christianshavns Voldgrav til en linje syd for Margretheholm, Margretheholm Havn og ud i Øresund.

 

5. Nørrebrokredsen

Den del af Københavns Kommune, som begrænses af Sortedamssøen fra Fredensbro, Peblingesøen, kommunegrænsen til Frederiksberg Kommune, Ringbanen, Lersø Parkallé, Jagtvej, Nørre Allé, Tagensvej og Fredensgade.

 

6. Utterslevkredsen

Den del af København, som begrænses af Rymarksvej, en linje mod øst til Ringbanen, Ringbanen, kommunegrænsen til Frederiksberg Kommune, Borups Allé, Hareskovvej. Hyrdevangen, Hyrdevangens forlængelse fra dennes udmunding i Folevadsvej, en linje løbende langs vestsiden af Folevadsvej, idet dog begge sider af Folevadsvej er omfattet, Mosesvinget, Horsebakken til kommunegrænsen til Gladsaxe og Gentofte Kommuner.

 

7. Brønshøjkredsen

Den del af Københavns Kommune, der begrænses af Horsebakken, Mosesvinget, en linje løbende langs vestsiden af Folevadsvej indtil udmundingen af Hyrdevangens forlængelse i denne, idet dog ingen af siderne af Folevadsvej er omfattet, Hyrdevangens forlængelse, Hyrdevangen, Hareskovvej, Borups Allé, kommunegrænsen til Frederiksberg Kommune, Grøndalsparken, Peter Bangs Vej, Roskildevej og kommunegrænsen til Rødovre, Herlev og Gladsaxe Kommuner.

 

8. Valbykredsen

Den del af Københavns Kommune, der begrænses af Roskildevej, Peter Bangs Vej, Grøndalsparken, kommunegrænsen til Frederiksberg Kommune, Gamle Carlsberg Vej, Vigerslev Allé, Sjælør Boulevard, Køge Bugt-banen, en linje mod syd mellem Spontinisvej og forbindelsesbanen til Amager, Hammelstrupvej, en linje mod syd gennem Valbyparken til Kalvebod Strand, Kalvebod Strand og kommunegrænsen til Hvidovre og Rødovre Kommuner.

 

9. Vesterbrokredsen

Den del af Københavns Kommune, der begrænses af havneløbet, Bernstorffsgade, Vesterbrogade, Trommesalen, Gl. Kongevej, kommunegrænsen til Frederiksberg Kommune, Gamle Carlsberg Vej, Vigerslev Allé, Sjælør Boulevard, Køge Bugt-banen, en linje mod syd mellem Spontinisvej og forbindelsesbanen til Amager, Hammelstrupvej og en linje mod syd gennem Valbyparken til Kalvebod Strand.

 

10. Falkonerkredsen

Den del af Frederiksberg Kommune, som mod vest og syd begrænses af Pile Allé, Allégade, Falkoner Allé, Godthåbsvej, Nordre Fasanvej, Nyelandsvej og Femte Juni Plads.

 

11. Slotskredsen

Den øvrige del af Frederiksberg Kommune.

 

12. Tårnbykredsen

Dragør og Tårnby Kommuner

 

 

 

2. Københavns
Omegns
Storkreds

1. Gentoftekredsen

Gentofte Kommune

 

2. Lyngbykredsen

Lyngby-Taarbæk Kommune

 

3. Gladsaxekredsen

Gladsaxe Kommune

 

4. Rødovrekredsen

Herlev og Rødovre Kommuner

 

5. Hvidovrekredsen

Hvidovre Kommune

 

6. Brøndbykredsen

Brøndby , Ishøj og Vallensbæk Kommuner

 

7. Taastrupkredsen

Albertslund og Høje Taastrup Kommuner

 

8. Ballerupkredsen

Ballerup og Glostrup Kommuner

 

 

 

3. Nordsjællands
Storkreds

1. Helsingørkredsen

Helsingør Kommune

 

2. Fredensborgkredsen

Fredensborg og Hørsholm Kommuner

 

3. Hillerødkredsen

Gribskov og Hillerød Kommuner

 

4. Frederikssundkredsen

Frederikssund og Frederiksværk-Hundested Kommuner

 

5. Egedalkredsen

Egedal og Furesø Kommuner

 

6. Rudersdalkredsen

Allerød og Rudersdal Kommuner

 

 

 

4. Bornholms
Storkreds

1. Rønnekredsen

Den del af Bornholms Kommune, der omfatter Hasle, Klemensker, Knudsker, Nyker, Rutsker og Rønne Sogne.

 

2. Aakirkebykredsen

Den øvrige del af Bornholms Kommune. Christiansø.


 

B. Sjælland-Syddanmark

Storkredse

Opstillingskredse i
storkredsen

Kommune, kommuner eller del af kommune i
opstillingskredsen. Kredskommunen er kursiveret.

5. Sjællands
Storkreds

1. Lollandkredsen

Lolland Kommune

 

2. Guldborgsundkredsen

Guldborgsund Kommune

 

3. Vordingborgkredsen

Vordingborg Kommune

 

4. Næstvedkredsen

Næstved Kommune

 

5. Faksekredsen

Fakse og Stevns Kommuner

 

6. Køgekredsen

Køge og Lejre Kommuner

 

7. Grevekredsen

Greve og Solrød Kommuner

 

8. Roskildekredsen

Roskilde Kommune

 

9. Holbækkredsen

Holbæk Kommune

 

10. Kalundborgkredsen

Kalundborg og Odsherred Kommuner

 

11. Ringstedkredsen

Ringsted og Sorø Kommuner

 

12. Slagelsekredsen

Slagelse Kommune

 

 

 

6. Fyns
Storkreds

1. Odense Østkredsen

Den del af Odense Kommune, der fra kommunens nordgrænse begrænses mod vest og nordvest af Odense Kanal og havnebassin II til Toldbodkaj, mod vest af en linje vest om den gamle havnetoldbod, mod syd af Buchwaldsgade, mod sydvest og vest af Thomas B. Thriges Gade, mod sydvest af Torvegade, Albani Torv og Albanigade, mod vest af Hjallesevej til Munkerisvej, mod syd af denne til Ørbækvej og mod sydvest af denne og Over Holluf Vej, Fraugdevej og Ørbækvej til kommunens sydøstgrænse.

 

2. Odense Vestkredsen

Den del af Odense Kommune, der fra kommunens nordgrænse begrænses mod øst, sydøst, nord og nordøst af 1. kreds til begyndelsen af Vestergade ved Thomas B. Thriges Gade, mod sydøst og syd ad Vestergade, Vestrebro og Middelfartvej til statsbanelinjen mod Middelfart og mod sydøst af denne til kommunens sydvestgrænse.

 

3. Odense Sydkredsen

Den øvrige del af Odense Kommune.

 

4. Assenskredsen

Assens Kommune

 

5. Middelfartkredsen

Bogense og Middelfart Kommuner

 

6. Nyborgkredsen

Kerteminde og Nyborg Kommuner

 

7. Svendborgkredsen

Langeland og Svendborg Kommuner

 

8. Faaborgkredsen

Faaborg-Midtfyn og Ærø Kommuner

 

 

 

7. Sydjyllands
Storkreds

1. Sønderborgkredsen

Sønderborg Kommune

 

2. Aabenraakredsen

Aabenraa Kommune

 

3. Tønderkredsen

Tønder Kommune

 

4. Esbjerg Bykredsen

Den del af Esbjerg Kommune, der mod syd begrænses af en linje løbende fra havnefronten ind til Darumvej og derfra ad Gammelby Ringvej og Tjæreborgvej, mod øst af Motorvej E20 og mod nord og vest af Vestkystvejen, Fovrfeld Bæk og Sædding Sogns nord- og vestgrænse. Fanø Kommune.

 

5. Esbjerg Omegnskredsen

Den øvrige del af Esbjerg Kommune.

 

6. Vardekredsen

Varde Kommune

 

7. Vejenkredsen

Billund og Vejen Kommuner

 

8. Vejle Nordkredsen

Den del af Vejle Kommune, der mod syd begrænses af Vejle Fjord indtil Skyttehusbugten og derfra begrænses af en linje ind til Helligkildevej, der fortsætter videre mod nordøst langs vestsiden af Helligkildevej til Skyttehusvejens udmunding i denne, idet begge sider af Helligkildevej er omfattet, derfra mod vest langs nordsiden af Skyttehusvejen og Skovvang og derefter mod nord langs østsiden af Østerbrogade, idet ingen af siderne af de nævnte gade- og vejstrækninger er omfattet. Fra Østerbrogades udmunding i Nørrebrogade/Horsensvej løber linjen i først vestlig og derefter nordlig retning til den sydlige kant af skovområdet, der ligger øst for den nordlige del af Lille Grundet Hulvej, idet begge sider af Grundet Bygade med tilhørende veje er omfattet, og idet begge sider af Lille Grundet Hulvej nord for skovområdet (fra og med nr. 20 henholdsvis nr. 21) er omfattet. Linjen løber herefter langs den sydlige kant af skovområdet vest for den nordlige del af Lille Grundet Hulvej og nord for Vejle Sygehus og derefter langs nordsiden af Beriderbakken, idet ingen af siderne af denne gadestrækning er omfattet, indtil banelinjen, idet dog begge sider af den sydlige del af Store Grundet Skovvej (nr. 1- 19 og nr. 2-18) ikke er omfattet. Linjen følger derefter banelinjen mod nord indtil den nordlige ende af Grejsåvænget, idet ingen del af denne vejstrækning er omfattet. Ved den nordlige ende af Grejsåvænget drejer linjen mod syd langs med og øst for Ny Grejsdalsvej og herefter Grejsdalsvej. Ved den sydlige ende af Grejsdalsvej drejer linjen mod nord langs med og vest for Grejsdalsvej, men øst for Skovvejen, som linjen derefter følger mod nord indtil Anton Berntsensvej, hvor linjen drejer mod vest gennem et skovområde til Søvej, der følges, indtil den udmunder i Jellingvej. Begge sider af Ny Grejsdalvej, Grejsdalsvej, Anton Berntsensvej og Søvej er omfattet, hvorimod Skovvejen ikke er omfattet. Fra Søvejs udmunding i Jellingvej følger linjen endelig den sydlige kant af skovområdet mellem Jellingvej og Vardevej, Vardevej (fra og med nr. 210 og 211), Buldalen, Vejle Å, Skibetvej, og Ruevej, idet begge sider af de nævnte vejstrækninger er omfattet, samt sydgrænsen af Bredsten, Nørup og Randbøl Sogne.

 

9. Vejle Sydkredsen

Den øvrige del af Vejle Kommune.

 

10. Fredericiakredsen

Fredericia Kommune

 

11. Kolding Nordkredsen

Den del af Kolding Kommune, der er beliggende nord for fjorden, som mod syd begrænses af en linje løbende mod vest fra Kolding Å, fortsættende i vestlig retning langs sydsiden af Sct. Nicolai og Harte Sogne, følgende denne til grænseskæringen ved Skanderup Sogn, og fortsættende i sydlig retning ad Skanderup Sogns øst- og sydgrænse til kommunegrænsen.

 

12. Kolding Sydkredsen

Den øvrige del af Kolding Kommune.

 

13. Haderslevkredsen

Haderslev Kommune


 

C. Midtjylland-Nordjylland

Storkredse

Opstillingskredse i
storkredsen

Kommune, kommuner eller del af kommune i
opstillingskredsen. Kredskommunen er kursiveret.

8. Østjyllands
Storkreds

1. Århus Sydkredsen

Den del af Århus Kommune, der mod nord følger Århus Østkredsens (del af bykernen) sydgrænse fra Århus Bugt indtil Åby Sogns grænseskæring ved Viby og Langenæs Sogne, fortsættende i en linje mod syd, løbende langs Viby Sogns østgrænse og Fredens Sogns nord-, øst- og sydgrænse og derfra langs Viby og Ravnsbjerg Sognes sydgrænse, videre langs Kolt Sogns sydgrænse til kommunegrænsen. Endvidere en del af Vitved Sogn (Fastrup Ejerlav).

 

2. Århus Vestkredsen

Den del af Århus Kommune, der omfatter Fredens, Borum, Brabrand, Framlev, Fårup, Harlev, Kasted, Kolt, Lyngby, Ormslev, Ravnsbjerg, Sabro, Tilst, Viby og Årslev Sogne. Endvidere den del af Åby Sogn, der ligger syd for Silkeborgvej, Gjellerup Sogn med undtagelse af Johannes Ewalds Vej nr. 75-120, samt den del af Skjoldhøj Sogn, der ligger vest for en linje, der fra nord mod syd går fra den vestlige ende af Bredskifte Allé, krydser Viborgvej og derfra fortsætter langs vestsiden af Runehøjen og Bronzealdervænget til Gjellerup Sogns nordgrænse.

 

3. Århus Nordkredsen

Den del af Århus Kommune, der mod syd følger Århus Østkredsens (del af bykernen) nordgrænse fra Århus Bugt indtil Åby Sogn, og derefter afgrænses af en linje i nordvestlig retning langs østsiden af Åby Sogn indtil Silkeborgvej, der følges mod vest indtil Åby Ringvej, fortsættende mod nord ad denne indtil nordsiden af Edwin Rahrs Vej og derfra videre i vestlig retning langs Gjellerup Sogns nordgrænse indtil Bronzealdervænget. Derfra går linjen mod nord vest om Bronzealdervænget og langs vestsiden af Runehøjen til Viborgvej, der krydses, og derfra fortsætter videre mod nord indtil nord for den vestlige ende af Bredskifte Allé, hvorfra linjen følger Tilst og Kasted Sognes østgrænser indtil kommunegrænsen til Favrskov Kommune.

 

4. Århus Østkredsen

Den del af Århus Kommunes bykerne, som mod nord begrænses af en linje løbende mod vest fra Århus Bugt syd for Trøjborgvej og Katrinebjergvej til Langelandsgade, drejende mod syd langs Langelandsgades vestside, nord om Møllevejen, videre mod syd langs Mønsgades og Thorvaldsensgades vestside til Århus Å, følgende denne til Åby Sogns grænseskæring ved Viby og Langenæs Sogne, fortsættende i nordøstlig retning langs banelinjen til Absalonsgade og derfra videre ad Absalonsgade, Frederiks Allé, Ole Rømers Gade, Brammersgade, Marselisborg Allé og Jægersborggade til Århus Bugt. Endvidere den del af Århus Kommune, der omfatter Egå, Ellevang, Hjortshøj, Risskov, Skelager, Skødstrup og Vejlby Sogne.

 

5. Djurskredsen

Norddjurs og Syddjurs Kommuner

 

6. Randers Nordkredsen

Den del af Randers Kommune, der ikke henhører under Randers Sydkredsen.

 

7. Randers Sydkredsen

Den del af Randers Kommune, der omfatter Asferg, Fårup, Nærbæk, Sønderbæk, Læsten, Øster Bjerregrav, Ålum, Kousted, Værum, Ørum, Øster Velling, Helstrup, Grensten, Langå, Torup, Hørning, Årslev, Virring og Essenbæk Sogne. Den del af Randers Kommune, der ligger syd for Gudenåen og Randers Fjord, er ligeledes i øvrigt omfattet. Omfattet er endvidere den del af Randers Kommune, der er beliggende nord for Gudenåen og Randers Fjord, og som begrænses af en linje, der fra Gudenåen går i nordlig retning langs vestsiden af Gudenåvej indtil Jernbanegade, som linjen krydser ved Banegårdspladsen. Derfra fortsætter linjen mod nordvest langs østsiden af Sjællandsgade og derefter videre mod nord til Vestre Bakkevej, der følges på begge sider til og med nr. 26 og 17, hvorfra linjen fortsætter mod nord langs østsiden af Tranekærsvej indtil Nordvangsvej, hvis nordside derefter følges i østlig retning til Hobrovej, som linjen krydser for derefter at følge nordsiden af Langgade i østlig retning indtil Mariagervej, hvorfra linjen går mod syd følgende østsiden af Mariagervej indtil Nørre Boulevard, hvor linjen drejer mod øst og følger nordsiden af Nørre Boulevard indtil dennes udmunding i Østervangsvej, dog således, at Ny Vinkelvej, Nattergalvej og Spurvevej beliggende nord for Nørre Boulevard tillige er omfattet. Ved Østervangsvej drejer linjen mod syd og derefter vest følgende Østervangsvejs vestside indtil Udbyhøjvej. Nordsiden af Udbyhøjvej følges derefter mod øst til og med nr. 66 og 51, hvorfra der følges en linje mod sydøst sønden om Benzonvej til Toldbodgade, der i sin helhed er omfattet. Hvor Toldbodgade krydser Rismøllebækken, går linjen mod syd langs Rismøllebækken til Randers Fjord.

 

8. Favrskovkredsen

Favrskov Kommune.

 

9. Skanderborgkredsen

Odder, Samsø og Skanderborg Kommuner.

 

10. Horsenskredsen

Horsens Kommune.

 

11. Hedenstedkredsen

Hedensted Kommune.

 

 

 

9. Vestjyllands
Storkreds

1. Struerkredsen

Lemvig og Struer Kommuner

 

2. Skivekredsen

Skive Kommune

 

3. Viborg Vestkredsen

Den del af Viborg Kommune, der ligger vest for en nord- og sydgående linje fra Hjarbæk Fjord østpå via sognegrænsen Vorde Sogn til hovedvej 13 (Ålborgvej), der følges sydpå til rundkørsel ved kraftvarmeværk, fortsætter østpå ad Nordre Ringvej, videreføres sydpå via Nørremølle Å gennem de to Viborg-søer, i den sydlige ende af Søndersø fortsætter i ejerlavsgrænsen mellem Viborg Markjorder og Søgårde, Asmild sydover til hovedvej 26 (Århusvej), og derefter følger ejerlavsgrænsen videre sydpå til det sted, hvor banelinjen og ejerlavsgrænsen mødes. Derefter følges banelinjen til vej 52 (Kjellerupvej) og ad denne mod syd, til kommunegrænsen krydses.

 

4. Viborg Østkredsen

Den øvrige del af Viborg Kommune.

 

5. Silkeborg Nordkredsen

Den del af Silkeborg Kommune, der omfatter Dallerup, Voel, Svostrup, Tvilum, Skorup, Gjern og Skannerup Sogne. Endvidere Grønbæk, Levring, Sjørslev, Vium, Thorning, Vinderslev, Hørup og Hinge Sogne. Endvidere Funder Sogn, dog i sydøst følgende en linje langs det vestlige skel af matr. nr. 9d Funder by, Funder, det nordlige skel af matr. nr. 29bø Funder by, Funder, det østlige skel af matr. nr. 29 b Funder by, Funder til Vestre Ringvej og mod nord langs sognegrænsen, men tillige omfattende Kongshedevej 9 og 16. Endvidere Kragelund og Sinding Sogne. Endvidere Sejling Sogn, dog i sydvest følgende en linje nord om Skægkær langs ejerlavsgrænsen mellem Ø. Bording By, Balle og Balle by, Balle og ejerlavsgrænsen mellem Sejling by, Sejling og Balle by, Balle. Endvidere Lemming Sogn. Endvidere Gødvad Sogn, dog fra vest følgende en linje langs det østlige skel af matr. nr. 1565fæ Silkeborg Markjorder videre mod syd langs Søholtbæk, mod øst langs det sydlige skel af matr. nr. 1566 Silkeborg Markjorder, mod syd langs det vestlige skel af matr.nr. 1565cc Silkeborg Markjorder, mod øst langs ejerlavsgrænsen mellem Silkeborg markjorder og Ø. Kejlstrup, Gødvad, mod syd langs ejerlavsgrænsen mellem Silkeborg markjorder og Gødvad by, Gødvad, til Østre Ringvej og Østre Ringvej (begge sider) til Gudenåen. Endvidere Linå og Sejs-Svejbæk Sogne.

 

6. Silkeborg Sydkredsen

Den øvrige del af Silkeborg Kommune.

 

7. Ikastkredsen

Ikast-Brande Kommune

 

8. Herning Sydkredsen

Den del af Herning Kommune, der omfatter Herning, Skt. Johannes, Fredens, Hedeager, Arnborg, Kølkær, Kollund, Rind, Studsgård, Assing, Sdr. Felding, Skarrild og Ilderhede Sogne.

 

9. Herning Nordkredsen

Den øvrige del af Herning Kommune.

 

10. Holstebrokredsen

Holstebro Kommune

 

11. Ringkøbingkredsen

Ringkøbing-Skjern Kommune

 

 

 

10. Nordjyllands
Storkreds

1. Frederikshavnkredsen

Frederikshavn og Læsø Kommuner

 

2. Hjørringkredsen

Hjørring Kommune

 

3. Brønderslevkredsen

Brønderslev-Dronninglund og Jammerbugt Kommuner

 

4. Thistedkredsen

Thisted og Morsø Kommuner

 

5. Himmerlandkredsen

Rebild og Vesthimmerland Kommuner

 

6. Mariagerfjordkredsen

Mariagerfjord Kommune

 

7. Aalborg Østkredsen

Den del af Aalborg Kommune, som ikke henhører under Aalborg Nordkredsen eller Aalborg Vestkredsen.

 

8. Aalborg Vestkredsen

Den syd for Limfjorden beliggende del af Aalborg Kommune, som fra Limfjordsbroen til banelinjen begrænses af en linje, der følger vestgrænsen for den syd for Limfjorden beliggende del af Aalborg Nordkredsen. Omfatter endvidere den del af kommunen, der mod nord grænser op til den øst for banelinjen liggende del af Aalborg Nordkredsen, og mod øst er begrænset af en linje, der følger Østeråstien mod syd til Over Kæret, drejer mod vest langs Over Kæret, som ikke er omfattet, til banelinjen, og som herefter følger banelinjen til det sted, hvor Dallvej krydser banelinjen. Omfatter tillige de øst for Østeråstien beliggende Haveforeningen Åen og Haveforeningen Ålykke samt del af den øst for Østeråstien beliggende del af Håndværkervej (nr. 18-30 og 27-33). Omfatter ligeledes den del af kommunen, der begrænses af en linje, der fra det sted, hvor Dallvej krydser banelinjen, mod øst og syd følger Dallvej og derefter Skudshalevej, indtil denne krydser Dall Sogns nordgrænse, idet begge sider af de nævnte vejstrækninger er omfattet. Dall Sogns nordgrænse følges derefter videre mod øst og derefter mod syd indtil grænsen til Ferslev Sogn. Ferslev Sogns nordøst- og østgrænse følges derefter mod syd indtil grænseskæringen med Volsted Sogn, idet Gultentorpvej 70-100, 71 og 112 samt Hedeageren 10-40 (alle lige numre) og 5 tillige er omfattet. Herefter følges Volsted Sogns østlige grænse mod syd og sydøst indtil kommunegrænsen til Rebild Kommune. Endvidere Egholm.

 

9. Aalborg Nordkredsen

Den nord for Limfjorden beliggende del af Aalborg Kommune og den del beliggende syd for Limfjorden, der begrænses af en linje, der fra Limfjordsbroen følger Vesterbro, derefter Urbansgade (begge sider af de nævnte gadestrækninger er omfattet) fortsættende mod vest langs Reberbansgade og derefter mod syd langs Absalonsgade (ingen af siderne af de nævnte gadestrækninger er omfattet) til Annebergvej. Annebergvej følges mod vest til Kong Eriks Vej, denne følges mod syd til Klostermarken og fortsætter mod øst langs Klostermarken til Kong Christians Allé og videre mod syd langs denne til Hasserisgade, der følges mod sydvest til Skovbakkevej og fortsætter mod syd langs Skovbakkevej til skovområdet Mølleparken (begge sider af de i dette punktum nævnte vejstrækninger er omfattet). Gennem nævnte skovområde fortsætter linjen til Mølleparkvej (nr. 12) og går derfra mod nordøst til Søndre Skovvej og følger denne mod sydøst til Hobrovej, krydser denne, fortsætter mod øst langs Rømersvej (begge sider af vejen er omfattet), krydser Postmestervej (nr. 1) og fortsætter videre ud til banelinjen. Øst for banelinjen fortsætter linjen mod nordøst til og videre langs Dag Hammarskjølds Gade til Jyllandsgade, der følges mod øst til Kjellerupsgade, der følges mod nord til Nyhavnsgade, der mod nordvest følges til Slotspladsen og derfra mod nord til Limfjorden (begge sider af de i dette punktum nævnte gadestrækninger er omfattet).

Bemærkning: Grænsen er midtlinjen af den angivne gade, vej osv., medmindre andet er angivet.«