Den fulde tekst

L 94

Forslag til lov om beskatning af søfolk.

Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).

Fremsat skr 23/2 05 Tillæg A1495
Lovf som fremsat 23/2 05 Tillæg A1453
1.beh 4/3 05 FF395
Betænkning 13/4 05 Tillæg B111
2.beh 12/5 05 FF2775
Lovf optrykt efter 2.beh 12/5 05
Tillægsbet 24/5 05 Tillæg B554
3.beh 26/5 05 FF3484
Lovf som vedt 26/5 05 Tillæg C208

Lov nr 386 af 27. maj 2005

Ordførere: (1.beh) Peter Christensen (V), Jens Peter Vernersen (S), Mikkel Dencker (DF), Charlotte Dyremose (KF), Poul Erik Christensen (RV), Frank Aaen (EL)
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU).

Med loven er sømandsfradragsloven blevet ophævet, og samtlige regler om beskatning af søfolk er samlet i en ny lov. De væsentligste ændringer i forhold til de tidligere gældende regler er følgende:
- Anvendelsesområdet for DIS-ordningen (beskatning af søfolk) bliver det samme som for tonnageskatteordningen (beskatning af rederier). Begge er statsstøtteordninger, som hviler på samme EU-retlige grundlag. - Det tidligere dispensationssystem i sømandsfradragsloven og efter praksis også i DIS-ordningen er afskaffet. Reglerne hviler nu alene på et objektivt grundlag. - Sømandsfradraget, som tidligere var ganske kompliceret, er erstattet med et fast fradrag. - Den tidligere opdeling af fartområder i udenrigsfart, nærfart og begrænset fart er forenklet, så der nu kun skelnes mellem begrænset fart og anden fart. - Det er muligt for ejere af sandsugerfartøjer at modtage statsstøtte til arbejdsrelaterede omkostninger inden for de begrænsninger, som EU-retningslinjerne sætter. Det vil ske i form af en refusionsordning. Baggrund: Lovforslaget var en genfremsættelse af lovforslag nr. L 162 (1. samling). Formålet med lovforslaget var at tilpasse reglerne om beskatning af søfolk til de nye EU-retningslinjer for statsstøtte til søtransportsektoren og at lave en forenkling af reglerne for beskatning af søfolk.

Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 66 stemmer (V, DF, KF og RV) mod 40 (S, SF og EL).