Den fulde tekst
L 94
Forslag til lov om beskatning af søfolk.
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 23/2 05 Tillæg A 1495
Lovf som fremsat 23/2 05 Tillæg A 1453
1.beh 4/3 05 FF 395
Betænkning 13/4 05 Tillæg B 111
2.beh 12/5 05 FF 2775
Lovf optrykt efter 2.beh 12/5 05
3.beh 26/5 05 FF 3484
Lovf som vedt 26/5 05 Tillæg C 208
Lov nr 386 af 27. maj 2005
Ordførere: (1.beh) Peter Christensen (V), Jens Peter Vernersen (S), Mikkel Dencker (DF), Charlotte Dyremose (KF), Poul Erik Christensen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Med loven er sømandsfradragsloven blevet ophævet, og samtlige regler om beskatning af søfolk er samlet i en ny lov. De væsentligste ændringer i forhold til de tidligere gældende regler er følgende:
- Anvendelsesområdet for DIS-ordningen (beskatning af søfolk) bliver det samme som for tonnageskatteordningen (beskatning af rederier). Begge er statsstøtteordninger, som hviler på samme EU-retlige grundlag.
- Det tidligere dispensationssystem i sømandsfradragsloven og efter praksis også i DIS-ordningen er afskaffet. Reglerne hviler nu alene på et objektivt grundlag.
- Sømandsfradraget, som tidligere var ganske kompliceret, er erstattet med et fast fradrag.
- Den tidligere opdeling af fartområder i udenrigsfart, nærfart og begrænset fart er forenklet, så der nu kun skelnes mellem begrænset fart og anden fart.
- Det er muligt for ejere af sandsugerfartøjer at modtage statsstøtte til arbejdsrelaterede omkostninger inden for de begrænsninger, som EU-retningslinjerne sætter. Det vil ske i form af en refusionsordning.
Baggrund:
Lovforslaget var en genfremsættelse af lovforslag nr. L 162 (1. samling).
Formålet med lovforslaget var at tilpasse reglerne om beskatning af søfolk til de nye EU-retningslinjer for statsstøtte til søtransportsektoren og at lave en forenkling af reglerne for beskatning af søfolk.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 66 stemmer (V, DF, KF og RV) mod 40 (S, SF og EL).