Den fulde tekst
L 94
Forslag til lov om beskatning af søfolk.
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 23/2 05 Tillæg A 1495
Lovf som fremsat 23/2 05 Tillæg A 1453
1.beh 4/3 05 FF 395
Betænkning 13/4 05 Tillæg B 111
2.beh 12/5 05 FF 2775
Lovf optrykt efter 2.beh 12/5 05
3.beh 26/5 05 FF 3484
Lovf som vedt 26/5 05 Tillæg C 208
Lov nr nr. 386 af 27. maj 2005
Ordførere: (1.beh) Peter Christensen (V), Jens Peter Vernersen (S), Mikkel Dencker (DF), Charlotte Dyremose (KF), Poul Erik Christensen (RV), Frank Aaen (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Holger K. Nielsen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU).
Efter 2.beh henvist til Skatteudvalget (SAU).
Med loven er sømandsfradragsloven blevet ophævet, og samtlige regler om beskatning af søfolk er samlet i en ny lov. De væsentligste ændringer i forhold til de tidligere gældende regler er følgende:
- Anvendelsesområdet for DIS-ordningen (beskatning af søfolk) bliver det samme som for tonnageskatteordningen (beskatning af rederier). Begge er statsstøtteordninger, som hviler på samme EU-retlige grundlag.
- Det tidligere dispensationssystem i sømandsfradragsloven og efter praksis også i DIS-ordningen er afskaffet. Reglerne hviler nu alene på et objektivt grundlag.
- Sømandsfradraget, som tidligere var ganske kompliceret, er erstattet med et fast fradrag.
- Den tidligere opdeling af fartområder i udenrigsfart, nærfart og begrænset fart er forenklet, så der nu kun skelnes mellem begrænset fart og anden fart.
- Det er muligt for ejere af sandsugerfartøjer at modtage statsstøtte til arbejdsrelaterede omkostninger inden for de begrænsninger, som EU-retningslinjerne sætter. Det vil ske i form af en refusionsordning.
Baggrund:
Lovforslaget var en genfremsættelse af lovforslag nr. L 162 (1. samling).
Formålet med lovforslaget var at tilpasse reglerne om beskatning af søfolk til de nye EU-retningslinjer for statsstøtte til søtransportsektoren og at lave en forenkling af reglerne for beskatning af søfolk.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 66 stemmer (V, DF, KF og RV) mod 40 (S, SF og EL).