Den fulde tekst

L 95

Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven. (Gennemførelse af ændrede EU-retningslinjer for statsstøtte til søtransportsektoren).

Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).

Fremsat skr 23/2 05 Tillæg A1551
Lovf som fremsat 23/2 05 Tillæg A1496
1.beh 4/3 05 FF392
Betænkning 6/4 05 Tillæg B77
2.beh 12/5 05 FF2774
Lovf optrykt efter 2.beh 12/5 05
Tillægsbet 24/5 05 Tillæg B558
3.beh 26/5 05 FF3484
Lovf som vedt 26/5 05 Tillæg C213

Lov nr 409 af 1. juni 2005

Ordførere: (1.beh) Peter Christensen (V), Jens Peter Vernersen (S), Mikkel Dencker (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Poul Erik Christensen (RV), Frank Aaen (EL)
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU).

Loven medfører en tilpasning af de danske regler til EU-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til søtransporten. Loven indeholder bl.a.:
- Indførelse af et krav om, at en del af et rederis skibe skal være registreret i en EU-medlemsstat. - Nye regler for bugserbåde. - Regler om, at skibsadministrationsselskaber (operatørselskaber) kan være omfattet af tonnageskatteordningen. Baggrund: Lovforslaget var en uændret genfremsættelse af L 163 (1. samling). Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, at formålet med lovforslaget var at tilpasse reglerne i tonnageskatteloven til de nye retningslinjer for statsstøtte til søtransportsektoren, som EU-Kommissionen udsendte i januar 2004, og som EU-medlemsstaterne skulle gennemføre inden udgangen af juni 2005, jf. meddelelse C (2004)43, EU-tidende 2004/C 13/03. Lovforslaget skulle i den forbindelse ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 94 (2. samling). De nye retningslinjer afløste et sæt retningslinjer fra 1997.

Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 97 stemmer (V, S, DF, KF og RV) mod 3 (EL); 6 (SF) stemte hverken for eller imod.