Den fulde tekst
L 120
Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, ligningsloven og tonnageskatteloven. (Ændring af oplysnings- og dokumentationspligt vedrørende transfer pricing).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 2/3 05 Tillæg A 4944
Lovf som fremsat 2/3 05 Tillæg A 4904
1.beh 1/4 05 FF 1358
Betænkning 4/5 05 Tillæg B 389
2.beh 12/5 05 FF 2776
3.beh 17/5 05 FF 3014
Lovf som vedt 17/5 05 Tillæg C 150
Lov nr 408 af 1. juni 2005
Ordførere: (1.beh) Jacob Jensen (V), Jens Peter Vernersen (S), Mikkel Dencker (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Poul Erik Christensen (RV), Morten Homann (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder følgende elementer:
- Sikring af, at reglerne om oplysnings- og dokumentationspligt vedrørende koncerninterne transaktioner (transfer pricing) er i overensstemmelse med EU-retten.
- Indførelse af bøder for manglende eller mangelfuld dokumentation i forbindelse med koncerninterne transaktioner for at skabe yderligere incitamenter til, at virksomhederne udarbejder dokumentationen.
- Opstramning af dokumentationspligten for at sikre, at dokumentationen har den ønskede kvalitet. Det drejer sig bl.a. om, at dokumentationen skal baseres på en sammenligning med uafhængige transaktioner.
- Afskaffelse af adgangen til at få omkostningsgodtgørelse for dokumentation, der først bliver udarbejdet under en klagesag, således at der ikke kan spekuleres i at vente med at udarbejde dokumentationen før i forbindelse med en eventuel klage.
Baggrund:
Lovforslaget var en genfremsættelse af lovforslag nr. L 140, folketingsåret 2004-05 (1. samling).
Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, at formålet med lovforslaget dels var at sikre overensstemmelse med EU-retten, jf. bl.a. EF-Domstolens dom af 12. december 2002 i sagen C-324/00 (Lankhorst-Hohorst), dels at skabe yderlige incitamenter for virksomheder til at udarbejde kvalificeret dokumentation for koncerninterne transaktioner.
Som en del af grundlaget for fremsættelsen af lovforslaget henvistes der i bemærkningerne bl.a. til en undersøgelse af transfer pricing-dokumentationen, som blev foretaget af TP-kontoret i Told- og Skattestyrelsen, og som fremgik af Redegørelse til Folketinget om multinationale selskaber og transfer pricing (R 4) fra oktober 2003, jf. omtalen af denne under folketingsåret 2003-04. Redegørelsen blev afgivet i henhold til vedtagelse nr. V 6 af 31. oktober 2002.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 111 stemmer (V, S, DF, KF, RV og SF) mod 2 (EL).