Den fulde tekst
L 148
Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove. (Forenkling af reglerne om begrænset skattepligt m.v. og anpartsreglerne).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 6/4 05 Tillæg A 6680
Lovf som fremsat 6/4 05 Tillæg A 6623
1.beh 20/4 05 FF 1849
Betænkning 11/5 05 Tillæg B 450
2.beh 26/5 05 FF 3488
Lovf optrykt efter 2.beh 26/5 05
Ændringsforslag til 3. behandling 30/5 05 Tillæg B 766 af
3.beh 31/5 05 FF 3623
Lovf som vedt 31/5 05 Tillæg C 327
Lov nr 425 af 6. juni 2005
Ordførere: (1.beh) Lars Christian Lilleholt (V), Frode Sørensen (S), Mikkel Dencker (DF), Charlotte Dyremose (KF), Poul Erik Christensen (RV), Morten Homann (SF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder følgende fire elementer:
- Forenkling og modernisering af reglerne for begrænset skattepligt for fysiske personer. Der foretages herudover tre stramninger i reglerne om begrænset skattepligt for fysiske personer som led i regeringens bestræbelser på at lukke huller i skattelovgivningen.
- Forenkling af reglerne for visse passive ejere i virksomheder, der udlejer afskrivningsberettiget fast ejendom efter personskattelovens § 4.
- Udvidelse af grænsegængerreglerne i kildeskattelovens §§ 5 A-D til også at omfatte personer, der bor i udlandet og modtager efterløn m.v. fra Danmark.
- En præcisering af lempelsesbestemmelsen i ligningslovens § 33 A for lønindkomst ved arbejde i udlandet for den danske stat eller anden dansk myndighed.
Baggrund:
Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, at formålet med lovforslaget var at forenkle og modernisere reglerne om begrænset skattepligt for fysiske personer og at forenkle visse regler for personers investeringer i anparter.
Det fremgik ligeledes af bemærkningerne, at lovforslaget derudover var et led i regeringens bestræbelser på at fjerne uhensigtsmæssige konsekvenser og huller i den gældende skattelovgivning.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 101 stemmer (V, S, DF, KF og RV) mod 9 (SF og EL).