Den fulde tekst
L 116
Forslag til lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove. (Justering af erhvervsbeskatningen).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 14/12 05 Tillæg A 3282
Lovf som fremsat 14/12 05 Tillæg A 3250
1.beh 25/1 06 FF 3215
Betænkning 22/3 06 Tillæg B 790
2.beh 30/3 06 FF 5181
Lovf optrykt efter 2.beh 30/3 06
3.beh 6/4 06 FF 5475
Lovf som vedt 6/4 06 Tillæg C 443
Lov nr 308 af 19. april 2006
Beh sammen: L 116 og L 119
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), John Dyrby Paulsen (S), Mikkel Dencker (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Poul Erik Christensen (RV), Morten Homann (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovens formål er at lukke flere huller i skattelovgivningen. Det drejer sig om:
»Kapitalfonde og koncerndefinitionen i værnsregler vedrørende tynd kapitalisering m.v.«
Der foretages i loven en ændring af koncerndefinitionen i værnsreglerne om transfer pricing, tynd kapitalisering, kildeskat på koncerninterne renter og kildeskat på koncerninterne kursgevinster, således at gæld til transparente enheder, som f.eks. kommanditselskaber, anses for koncernintern gæld, på samme måde som hvis den udenlandske långiver var et selskab.
Derudover lukker loven et hul i skattelovgivningen vedrørende genanbringelse af ejendomsavance i erhvervsejendomme, der efterfølgende omklassificeres til et skattefrit parcelhus.
Loven har hovedsagelig karakter af værnsregler, der helt overvejende skal forhindre utilsigtede, fremtidige provenutab.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 110 stemmer.