Den fulde tekst
L 115
Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer. (Administrativ bistand i skattesager, som ikke er straffesager).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 14/12 05 Tillæg A 3249
Lovf som fremsat 14/12 05 Tillæg A 3238
1.beh 25/1 06 FF 3213
Betænkning 22/3 06 Tillæg B 782
2.beh 30/3 06 FF 5180
Lovf optrykt efter 2.beh 30/3 06
3.beh 6/4 06 FF 5475
Lovf som vedt 6/4 06 Tillæg C 441
Lov nr 307 af 19. april 2006
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), John Dyrby Paulsen (S), Mikkel Dencker (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Poul Erik Christensen (RV), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven går ud på at sikre, at Danmark kan yde administrativ bistand til kompetente myndigheder i andre lande, Færøerne eller Grønland, når disse anmoder om dansk bistand i form af oplysninger til brug ved udenlandsk, færøsk eller grønlandsk skatteansættelse eller i form af bistand til inddrivelse af udenlandske, færøske eller grønlandske skattekrav. Dette gælder, hvad enten Danmark skal yde bistanden efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om administrativ bistand i skattesager bortset fra straffesager. Det bestemmes, at danske regler om pligt til at afgive oplysninger eller om opkrævning og inddrivelse af skattekrav skal gælde i disse situationer.
Loven angår ikke bistand i straffesager. Loven ændrer ikke på indholdet af Danmarks aktuelle internationale forpligtelser. Loven medfører ikke, at der indføres nye former for administrativ bistand i forhold til de allerede eksisterende bistandsformer.
Ændringerne har virkning fra den 1. maj 2006.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 110 stemmer.