Den fulde tekst
L 121
Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove. (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure og frivillig indberetning af gaver m.v.).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 11/1 06 Tillæg A 3617
Lovf som fremsat 11/1 06 Tillæg A 3586
1.beh 25/1 06 FF 3243
Betænkning 19/4 06 Tillæg B 967
2.beh 25/4 06 FF 5986
Ændringsforslag til 3. behandling nr. 1-2 27/4-06 af skatteministeren 27/4 06 Tillæg B 1041 af
3.beh 2/5 06 FF 6402
Lovf som vedt 2/5 06 Tillæg C 499
Lov nr 405 af 8. maj 2006
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), René Skau Björnsson (S), Mikkel Dencker (DF), Charlotte Dyremose (KF), Poul Erik Christensen (RV), Morten Homann (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven har to formål:
At reducere antallet af skatteblanketter til borgerne ved at afskaffe printselvangivelsen og afskaffe udsendelsen af forskudsopgørelsen.
At etablere en frivillig gaveindberetningsordning for almenvelgørende foreninger m.v.
Med loven afskaffes printselvangivelsen, og i stedet udsendes en årsopgørelse til de skatteydere, som hidtil har modtaget en printselvangivelse (ca. 3,9 mio. skatteydere). Hvis SKAT mener, at skatteyderen har noget at selvangive, sender SKAT et oplysningskort med årsopgørelsen, hvorpå skatteyderen kan selvangive. Som hidtil kan borgeren også opfylde sin selvangivelsespligt ved brug af TastSelv-telefonen eller TastSelv-Internet.
Endvidere afskaffes udsendelsen af den ordinære forskudsopgørelse i papirform. I stedet bliver skatteyderne på årsopgørelsen generelt informeret om, hvordan SKAT danner forskudsopgørelsen, og at borgeren kan se sin forskudsopgørelse i november måned på SKAT's hjemmeside. Skatteyderne kan dog via TastSelv-telefonen få tilsendt en papirudgave af opgørelsen i november som hidtil.
Endelig etableres en frivillig gaveindberetningsordning for almenvelgørende foreninger m.v., således at foreningerne kan indberette modtagne gavebeløb til SKAT, hvorved disse kan blive optrykt på årsopgørelsen.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 96 stemmer (V, S, KF, RV, SF og EL) mod 16 (DF).