Den fulde tekst
L 169
Forslag til lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove m.v. (Lettelse af administrative byrder).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 1/3 06 Tillæg A 5793
Lovf som fremsat 1/3 06 Tillæg A 5766
1.beh 30/3 06 FF 5212
Betænkning 3/5 06 Tillæg B 1126
2.beh 16/5 06 FF 7102
Lovf optrykt efter 2.beh 16/5 06
3.beh 23/5 06 FF 7490
Lovf som vedt 23/5 06 Tillæg C 619
Lov nr 509 af 7. juni 2006
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Lene Jensen (S), Mikkel Dencker (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Poul Erik Christensen (RV), Morten Homann (SF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven går ud på at forenkle en række bestemmelser i forskellige skattelove. Den er et led i regeringens målsætning om at reducere de administrative byrder for erhvervslivet. Det fremgår af regeringsgrundlaget fra 2001, at de administrative byrder for erhvervslivet skal reduceres med op til 25 pct. inden 2010.
Loven består af følgende elementer:
1) Lempelse af krav om opbevaring af kassestrimler (bogføringslov og div. afgiftslove).
2) Objektivering af reglerne om forskudt indkomstår for personer (kildeskattelov).
3) Ophævelse af pengeinstitutters underretningspligt om arbejdsgiverindbetalt kapitalpension (pensionsbeskatningsloven).
4) Forlængelse af selvangivelsesfristen for selskaber med fremadforskudt indkomstår (skattekontrolloven).
5) Præcisering af reglerne om opbevaring af det skattemæssige årsregnskab m.v. (skattekontrolloven).
6) Lempelse af krav om skæringsdato for regnskabsåret ved skattefri fusion (fusionsskatteloven).
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 102 stemmer (V, S, DF, KF og RV) mod 9 (SF og EL).