Den fulde tekst
L 175
Forslag til lov om ændring af dødsboskatteloven. (Lempelse af beskatningen af mellemperioden i ikkeskattepligtige dødsboer).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 15/3 06 Tillæg A 5918
Lovf som fremsat 15/3 06 Tillæg A 5912
1.beh 27/4 06 FF 6252
Betænkning 17/5 06 Tillæg B 1320
2.beh 23/5 06 FF 7496
3.beh 31/5 06 FF 7843
Lovf som vedt 31/5 06 Tillæg C 720
Lov nr 511 af 7. juni 2006
Ordførere: (1.beh) Jacob Jensen (V), René Skau Björnsson (S), Mikkel Dencker (DF), Charlotte Dyremose (KF), Poul Erik Christensen (RV), Morten Homann (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven går ud på at lempe beskatningen af mellemperioden, dvs. perioden fra årets begyndelse og frem til dødsfaldet, i de ikke skattepligtige dødsboer. Loven berører ca. 500 dødsboer årligt. De skattemæssige forhold for resten af de ca. 60.000 årlige dødsfald berøres ikke.
Lempelsen består i,
at den eksisterende beløbsgrænse for, hvornår der opkræves restskat vedrørende mellemperioden, forhøjes fra 21.900 kr. (2006-niveau) til 30.000 kr. (2006-niveau), og
at beløbsgrænsen samtidig ændres fra at være en bagatelgrænse til at være en bundgrænse. Det vil sige, at SKAT hidtil har opkrævet hele beløbet, hvis beløbsgrænsen på 21.900 kr. var overskredet, men at loven betyder, at SKAT fremover kun vil opkræve den del af beløbet, der overstiger beløbsgrænsen på 30.000 kr.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 110 stemmer.