Den fulde tekst
L 209
Forslag til lov om ændring af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer og forskellige andre love. (Ét fælles inddrivelsessystem m.v.).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 29/3 06 Tillæg A 6777
Lovf som fremsat 29/3 06 Tillæg A 6747
1.beh 27/4 06 FF 6256
Betænkning 17/5 06 Tillæg B 1334
2.beh 23/5 06 FF 7499
3.beh 31/5 06 FF 7844
Lovf som vedt 31/5 06 Tillæg C 721
Lov nr 516 af 7. juni 2006
Ordførere: (1.beh) Jacob Jensen (V), René Skau Björnsson (S), Mikkel Dencker (DF), Charlotte Dyremose (KF), Poul Erik Christensen (RV), Morten Homann (SF), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven foretages en række harmoniseringer og forenklinger, der er nødvendige for etableringen af det fælles inddrivelsessystem og for en sammenhængende restanceinddrivelse, der afspejler samlingen af inddrivelsen hos én myndighed. Loven består af følgende hovedelementer:
- En dækningsrækkefølge for alle krav under inddrivelse, der omtrent svarer til den, der hidtil har været gældende for krav, der inddrives ved lønindeholdelse.
- Alle krav under inddrivelse med undtagelse af bøder forrentes med renten ifølge renteloven fra den 1. i måneden efter modtagelsen af kravet hos restanceinddrivelsesmyndigheden. Renten tillægges fradragsret.
- Harmoniserede gebyrer for alle krav under inddrivelse. Gebyrerne pålægges oprettelse af ny fordring (100 kr.), rykkere (140 kr.), lønindeholdelse (200 kr.) og udlæg (250 kr.).
- Adgang for restanceinddrivelsesmyndigheden til at foretage udlæg samt iværksætte lønindeholdelse for statens regreskrav mod skadevolder for erstatning til ofre for forbrydelser.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 61 stemmer (V, DF og KF) mod 2 (EL); 49 (S, RV og SF) stemte hverken for eller imod.