Den fulde tekst
L 123 A
Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, vurderingsloven og andre skattelove. (Udjævningsreserver i kredit- og kautionsforsikringsselskaber, ændrede regler for skov- og ejerboligfordeling m.v.).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
2.beh 6/4 06
Lovf optrykt efter 2.beh 6/4 06
3.beh 20/4 06 FF 5818
Lovf som vedt 20/4 06 Tillæg C 453
Lov nr 406 af 8. maj 2006
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven udspringer af lovforslag nr. L 123, der ved Folketingets andenbehandling blev delt i to lovforslag. Loven omfatter en række bestemmelser af meget forskellig karakter:
1. EU's regnskabsregler medfører, at forsikringsselskaber ikke længere kan foretage udjævningshensættelser. I stedet kan kredit- og kautionsforsikringsselskaber foretage henlæggelser til udjævningsreserver. Efter loven tillades fradrag for disse henlæggelser. Ændringen af reglerne for kredit- og kautionsforsikringsselskaber skønnes at medføre et engangsprovenutab på ca. 28 mio. kr., hvorved en øget skattebetaling for selskaberne som følge af nye regnskabsregler delvis imødegås.
2. Endvidere lovfæstes praksis for fradrag for udgifter til efterforskning af råstoffer i tilknytning til den skattepligtiges erhverv.
3. Endelig ændres vurderingslovens regler om skovfordeling og ejerboligfordeling, og der foretages en præcisering af henvisninger til vurderingsloven i anden lovgivning. Ændringerne af vurderingsloven skønnes at medføre en administrativ engangsudgift i 2006 på 360.000 kr.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 103 stemmer (V, S, DF, KF og RV) mod 5 (SF og EL).