Den fulde tekst
L 224 A
Forslag til lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om afgift af lønsum. (Ændrede momsregler for visse hjemmeplejeydelser og indsættelse af hjemmel til modregning af negative afgiftsbeløb i efterfølgende indkomstår for visse lønsumsafgiftspligtige virksomheder).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
2.beh 23/5 06
Lovf optrykt efter 2.beh 23/5 06
3.beh 31/5 06 FF 7844
Lovf som vedt 31/5 06 Tillæg C 724
Lov nr 517 af 7. juni 2006
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gør ydelser visiteret af en kommune i henhold til § 71 i lov om social service og reglerne om frit leverandørvalg i hjemmeplejen momspligtige, når ydelserne leveres af private virksomheder og selvejende institutioner, sådan at leverandørerne får fradrag for deres købsmoms. Disse ydelser kaldes frit valg-ydelser, og momspligten gælder tilfælde, hvor kommunerne afregner ydelser direkte til leverandørerne. Desuden foretages et par redaktionelle ændringer i momsloven, således at henvisninger bliver korrekte. Endelig indsættes en hjemmel i lov om afgift af lønsum til at visse virksomheder kan modregne negative afgiftsbeløb i efterfølgende års positive afgiftsbeløb.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 105 stemmer (V, S, DF, KF og RV) mod 10 (SF og EL).