Den fulde tekst
L 110 B
Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og ligningsloven. (Hybride finansieringsinstrumenter, genbeskatning af underskud og selskabers salg af aktier til udstedende selskaber m.v.).
Af skatteministeren ().
2.beh 10/4 07
Lovf optrykt efter 2.beh 10/4 07
3.beh 12/4 07 FF 5474
Lovf som vedt 12/4 07 Tillæg C 525
Lov nr 344 af 18. april 2007
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører en række justeringer, som har til formål at fjerne uhensigtsmæssigheder i skattelovgivningen. Der er tale om ændringer vedrørende:
- Hybride finansieringsinstrumenter: Den asymmetriske beskatning af hybride finansieringsinstrumenter fjernes, når udlandet anser fordringer på koncernforbundne danske selskaber for at være egenkapital. Derved undgås, at der gives fradrag i Danmark for en renteudgift, hvor den modsvarende renteindtægt er skattefri i udlandet som skattefrit datterselskabsudbytte.
- Nettoopgørelsesprincippet for livsforsikringsselskaber: Det sikres, at livsforsikringsselskaber, der har valgt det såkaldte nettoopgørelsesprincip, også beskattes af fortjeneste ved salg af fast ejendom, der er opstået før princippet blev valgt.
- Genbeskatning af tidligere udnyttede udenlandske underskud: Renteindtægter m.v. kan ikke længere nedbringe et udenlandsk datterselskabs genbeskatningssaldo. Derved forhindres, at genbeskatningen reelt kan fjernes gennem udlån fra det udenlandske datterselskab til danske koncernselskaber.
- Tab på fordringer mellem sambeskattede selskaber: Der fjernes en mindre forskel på koncerndefinitionerne i sambeskatningsreglerne og kursgevinstloven, så det forhindres, at der i visse situationer gives dobbeltfradrag for tab på fordringer mellem sambeskattede selskaber.
- Selskabers salg af aktier til udstedende selskab m.v.: Det forhindres, at selskaber kan konvertere en ellers skattepligtig fortjeneste ved salg af aktier til skattefrit udbytte i forbindelse med en kapitalnedsættelse eller ved at sælge aktierne til det udstedende selskab.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 117 stemmer.