Den fulde tekst
L 213
Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove. (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).
Af skatteministeren (Kristian Jensen (V)).
Fremsat skr 18/4 07 Tillæg A 7743
Lovf som fremsat 18/4 07 Tillæg A 7595
1.beh 2/5 07 FF 6359
Betænkning 23/5 07 Tillæg B 1416
2.beh 30/5 07 FF 7611
Lovf optrykt efter 2.beh 30/5 07
3.beh 1/6 07 FF 7852
Lovf som vedt 1/6 07 Tillæg C 960
Lov nr 540 af 6. juni 2007
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), John Dyrby Paulsen (S), Kim Christiansen (DF), Tom Behnke (KF), Poul Erik Christensen (RV), Poul Henrik Hedeboe (SF), Frank Aaen (udpeget af EL) (EL).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Kristian Jensen).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at tilpasse reglerne for selskabsbeskatning med henblik på at gøre dem robuste og konkurrencedygtige også i de kommende år.
Loven består af seks elementer:
1) Selskabsskatten (og virksomhedsskatten) sænkes til 25 pct.
2) CFC-reglerne justeres som følge af EF-Domstolens dom i Cadbury Schweppes-sagen.
3) Der indføres et loft over de finansieringsudgifter m.v., der kan fradrages.
Desuden indføres en regel om, at den skattepligtige indkomst før rentefradrag (EBIT) højst kan nedbringes med 80 pct. som følge af nettofinansieringsudgifter efter begrænsning ifølge renteloftet.
Disse begrænsninger finder først anvendelse, når koncernens nettofinansieringsudgifter overstiger 20 mio. kr.
4) Afskrivningsreglerne strammes bl.a. for bygninger og driftsmidler med speciel lang levetid.
5) Beskatningen af aktieindkomst justeres som følge af nedsættelsen af selskabsskatten.
6) Der foretages justeringer af selskabsbeskatningen af udbytter.
Aftalens førsteårsvirkning vil give et samlet provenu efter direkte afledte skatteindtægter på mindst 2 mia. kr. svarende til skatteprovenuet ved kapitalfondes skattespekulation hidtil.
Skatteministeren stillede 38 ændringsforslag til lovforslaget ved 2. behandling, som alle blev vedtaget.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 59 stemmer (V, DF og KF) mod 49 (S, RV, SF og EL).