Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 170 

 Forslag til lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje, 

 lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om individuel 

 boligstøtte og lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger 

 m.v. 

 (Overførelse af tidssvarende plejehjem og beskyttede boliger til 

 boliglovgivningen). 

 Af socialministeren (Henriette Kjær). 

 Titelændring 7/5 02 til: 

 Forslag til lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje, 

 lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om individuel 

 boligstøtte, lov om social service og lov om almene boliger samt støttede 

 private andelsboliger m.v. 

 Fremsat skr 20/3 02     Till.A 4434 

 Lovf som fremsat       Till.A 4404 

 1.beh 10/4 02        FF   4757 

 Betænkning 2/5 02      Till.B 785 

 2.beh 7/5 02         FF   6148 

 3.beh 14/5 02        FF   6392 

 Lovf som vedt        Till.C 409 

 Lov nr 402 af 6. juni 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Flemming Oppfeldt (V), René Skau Björnsson (S), Freddie 

 H. Madsen (DF), Charlotte Dyremose (KF), Villy Søvndal (SF), Margrethe 

 Vestager (RV) og Tove Videbæk (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Socialudvalget (SOU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indebærer, at beboerne i tidssvarende plejehjem og 

 beskyttede boliger bliver lejere, og at lejerne i disse 

 boliger vil få fastsat en husleje, der stort set vil svare 

 til lejen i tilsvarende ældre/plejeboliger. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget var et led i udmøntningen af aftalen om 

 satsreguleringspuljen for 2000 og havde på baggrund af 

 plejeboligreformen, bistandslovreformen og 

 satspuljeforliget som formål at skabe ensartede regler for 

 beboere, uanset om de boede i tidssvarende 

 plejehjem/beskyttede boliger eller i ældre/plejeboliger. 

 Den hidtil tilfældige tildeling af bolig til ældre eller 

 handicappede personer efter reglerne i enten serviceloven 

 eller almenbolig/ældreboligloven skulle dermed være 

 fjernet. 

 Forskellene mellem de to typer bestod især i en 

 forskellig huslejefastsættelse og beboerstatus. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 102 stemmer.