Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 199 

 Forslag til lov om ændring af lov om social pension og andre love. 

 (Præciseringer vedrørende førtidspensionsreformen, herunder udfyldende 

 bestemmelser om den supplerende arbejdsmarkedspension for 

 førtidspensionister). 

 Af socialministeren (Henriette Kjær). 

 Fremsat skr 17/4 02     Till.A 5356 

 Lovf som fremsat       Till.A 5336 

 1.beh 24/4 02        FF   5595 

 Betænkning 2/5 02      Till.B 816 

 Æf uden for betænkning    Till.B 908 

 2.beh 7/5 02         FF   6147 

 Tillægsbet 16/5 02      Till.B 1349 

 3.beh 23/5 02        FF   7043 

 Lovf som vedt        Till.C 518 

 Lov nr 403 af 6. juni 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Birthe Rønn Hornbech (V), Jørn Pedersen (S), Anita 

 Knakkergaard (DF), Lars Barfoed (KF), Villy Søvndal (SF), Line Barfod (EL) 

 og 

 Tove Videbæk (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Socialudvalget (SOU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Socialudvalget (SOU). 

 Resumé: 

 Loven gennemfører en række præciseringer af 

 førtidspensionsreformen, som træder i kraft 1. januar 2003, 

 jf. lovforslag nr. L 137 fremsat i folketingsåret 2000-01. 

 Baggrund: 

 Hensigten med lovforslaget var bl.a. at indføre mere 

 enkle regler for opgørelse af indtægtsgrundlaget ved 

 beregning af pension og for administration af 

 førtidspensionisters indbetalinger til Arbejdsmarkedets 

 Tillægspension samt at præcisere reglerne om den frivillige 

 supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. 

 Der henvises i øvrigt til omtalen af L 137 i Årbog & 

 Registre 2000-01 side 150. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 104 stemmer.