Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag 1)

 

§ 1

I ”tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag” af 1. februar 1990, udstedt af Statens Brandinspektion (nu Beredskabsstyrelsen), som ændret ved forskrifter af 1. juli 1997, 17. juni 1998, 11. september 2000, 8. november 2002 og 27. juni 2003, foretages følgende ændringer:

 

1. Punkt 2.2.2 b) affattes således:

 

”b)

Kravene i punkt a bortfalder for brandsektion på indtil 1.000 m² med let tagkonstruktion, hvis der i tagfladen findes jævnt fordelte brandventilationsåbninger i overensstemmelse med forskrifterne i afsnit 6.3 .

 

 

I brandsektion på over 600 m2 skal brandmodstandsevnen for enhver bærende konstruktion være mindst

 

 

30 minutter, hvis den bærer mere end 200 m2 tagkonstruktion, og

 

 

60 minutter, hvis den bærer mere end 600 m2 tagkonstruktion.

 

 

 

 

 

Kommentar

 

 

Ved let tagkonstruktion forstås i denne forbindelse en isoleret eller uisoleret tagkonstruktion (med eller uden loftsbeklædning mod rummet) og med tagdækning af f.eks. tagpap på ubrændbart underlag, profilerede metalplader, fibercementplader eller aluminiumsplader.

 

 

Det areal af tagkonstruktioner, som kan medføre særlige krav til brandmodstandsevne for en bærende konstruktionsdel, f.eks. en søjle, bedømmes efter de sædvanlige principper for beregning af fordeling af last ved beregning af bærende konstruktioner.

 

2. Punkt 2.2.4 d) affattes således:

 

”d)

Uanset forskrifterne i punkterne 2.2.3 c og 2.2.4 a kan der i tag på 1-etages bygning anvendes ovenlys af brændbare materialer som angivet i bygningsreglementet, når forskrifterne i punkterne 6.2.3 b eller c overholdes.”

 

 

 

3. Punkt 3.2.2 b) affattes således:

 

”b)

Kravene i punkt a bortfalder for brandsektion på indtil 2.000 m² med let tagkonstruktion, hvis der i tagfladen findes jævnt fordelte brandventilationsåbninger i overensstemmelse med forskrifterne i afsnit 6.3.

 

 

I brandsektion på over 600 m2 skal brandmodstandsevnen for enhver bærende konstruktion være mindst

 

 

30 minutter, hvis den bærer mere end 200 m2 tagkonstruktion, og

 

 

60 minutter, hvis den bærer mere end 600 m2 tagkonstruktion.

 

 

Der henvises til kommentar under punkt 2.2.2 b.”

 

 

 

4. Punkt 3.2.4 d) affattes således:

 

”d)

Uanset forskrifterne i punkterne 3.2.3 c og 3.2.4 a kan der i tag på 1-etages bygning anvendes ovenlys af brændbare materialer som angivet i bygningsreglementet, når forskrifterne i punkterne 6.2.3 b eller c overholdes.”

 

 

 

5. Afsnit 6.3 affattes således:

 

 

”6.3

Brandventilation.

 

6.3.1

Brandsektion på over 600 m2 skal forsynes med et brandventilationsanlæg, der skaber tilstrækkelig ventilation i tilfælde af brand. Det skal iagttages, at

 

a)

der inden for et brandforløb på 60 minutter ikke sker brandudbredelse ved strålevarme fra røglaget,

 

b)

redningsberedskabets indsats kan gennemføres forsvarligt,

 

c)

bygningsdelene bevarer deres brandmodstandsevne,

 

d)

ejendom i størst muligt omfang sikres, og

 

e)

risikoen for skade på personer og miljøet formindskes mest muligt.

 

 

 

6.3.2

Brandventilationsanlæg skal udføres, så det er pålideligt samt kan kontrolleres og vedligeholdes i hele dets levetid.

 

 

 

6. I kapitel 9 indsættes som nyt afsnit 9.6:

 

 

 

”9.6

Brandventilation.

 

Brandventilationsanlæg skal kontrolleres og vedligeholdes, så det er pålideligt i hele bygningens levetid.”

 

 

 

7. Punkt 11.6.1 ophæves.

 

 

 

8. Afsnit 12.6 affattes således:

”12.6

Brandsektioner.

 

Forskrifterne i kapitel 6 er gældende.”

 

 

 

9. Punkt 13.6.1 ophæves.

 

 

 

10. Afsnit 14.6 affattes således:

 

 

 

”14.6

Brandsektioner.

 

Forskrifterne i kapitel 6 er gældende.”

 

 

 

11. Afsnit 15.6 affattes således:

 

 

 

”15.6

Brandsektioner.

 

Forskrifterne i kapitel 6 er gældende.”

§ 2

Forskriften træder i kraft den 1. september 2006.

Virksomheder og oplag, der er i brug ved forskriftens ikrafttræden, og som i henhold til de hidtil gældende bestemmelser er lovlige, er kun omfattet af denne forskrift for så vidt angår udvidelser samt i tilfælde af forandringer i indretningen og benyttelsen, der er væsentlige i forhold til forskrifterne.

Tagelementer med kort kollapstid til brandventilation købt før den 1. september 2006 kan anvendes i overensstemmelse med forskrifterne, der var gældende indtil 1. september 2006.

Beredskabsstyrelsen, den 14. august 2006

Officielle noter

1) Forskriften indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 89/106/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer, som ændret ved Rådets direktiv 93/68/EØF.