Den fulde tekst
L 116
Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Udvidelse af den personkreds, der er berettiget til plejevederlag ved pasning af nærtstående døende).
Af socialministeren (Eva Kjer Hansen (V)).
Fremsat skr 17/11 04 Tillæg A 3100
Lovf som fremsat 17/11 04 Tillæg A 3094
1.beh 25/11 04 FF 2013
Betænkning 9/12 04 Tillæg B 386
2.beh 14/12 04 FF 2909
Lovf optrykt efter 2.beh 14/12 04
3.beh 17/12 04 FF 3285
Lovf som vedt 17/12 04 Tillæg C 285
Lov nr 1450 af 22. december 2004
Ordførere: (1.beh) Charlotte Antonsen (udpeget af V) (V), Karen J. Klint (S), Pia Kristensen (DF), Charlotte Dyremose (KF), Villy Søvndal (SF), Ida Jørgensen (RV), Tove Videbæk (KD).
Ministre: (1.beh) socialministeren (Eva Kjer Hansen).
Efter 1.beh henvist til Socialudvalget(SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven udvider den personkreds, der er berettiget til at modtage plejevederlag, således at alle personer, der passer en nærtstående døende, fremover vil kunne modtage plejevederlag. I den eksisterende lov ydes udelukkende godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste. Med loven indføres samtidig minimumsbeløb, som plejeren kan få udbetalt.
Baggrund:
Lovforslaget var et led i aftalen om finansloven for 2005 mellem regeringen, DF og KD. Lovforslaget havde til formål at sikre, at også personer, der stod uden for arbejdsmarkedet, blev omfattet af ordningen.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 105 stemmer.