Den fulde tekst
L 31
Forslag til lov om ændring af lov om social pension og andre love. (Ophør af udbetaling af social pension og andre ydelser ved unddragelse af strafforfølgning eller straffuldbyrdelse).
Af socialministeren (Eva Kjer Hansen (V)).
Fremsat skr 23/2 05 Tillæg A 845
Lovf som fremsat 23/2 05 Tillæg A 805
1.beh 10/3 05 FF 463
Betænkning 28/4 05 Tillæg B 295
2.beh 10/5 05 FF 2632
Lovf optrykt efter 2.beh 10/5 05
3.beh 12/5 05 FF 2773
Lovf som vedt 12/5 05 Tillæg C 95
Lov nr 327 af 18. maj 2005
Ordførere: (1.beh) Hans Andersen (V), Lotte Bundsgaard (S), Tina Petersen (DF), Lone Dybkjær (RV), Pernille Vigsø Bagge (SF), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) socialministeren (Eva Kjer Hansen).
Efter 1.beh henvist til Socialudvalget(SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gør det muligt at stoppe udbetaling af en række offentlige ydelser (bl.a. førtidspension, dagpenge, sygedagpenge og SU) til personer, der bevidst unddrager sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse ved f.eks. at flygte fra fængslet eller ikke møde op til afsoning. Loven medfører desuden, at politiet og Kriminalforsorgen er forpligtet til at underrette kommunerne om eventuelle bevidste unddragelser.
Baggrund:
Lovforslaget var en uændret genfremsættelse af lovforslag nr. L 134 fra folketingsåret 2004-05 (1. samling).
Det fremgik af bemærkningerne, at baggrunden for lovforslaget bl.a. var, at det kunne virke stødende på den almindelige retsopfattelse, at det offentlige gennem udbetaling af ydelser til personer, der bevidst unddrog sig straf, medvirkede til, at disse kunne opretholde unddragelsen.
Forslag om ophør om udbetaling af social pension var tidligere blevet fremsat i forbindelse med lovforslag nr. L 178 fra folketingsåret 2003-04, jf. omtalen af dette under folketingsåret 2003-04. Socialudvalget afgav beretning over L 178 den 27. maj 2004. Regeringen tilkendegav under Folketingets behandling af L 178, at den i efteråret 2004 ville fremsætte lovforslag om ophør af udbetaling af ydelser, og lovforslaget skulle ses som en udmøntning af denne tilkendegivelse.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 117 stemmer (V, S, DF, KF, RV og SF) mod 3 (EL).