Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lægers anmeldelse af tilfælde af Methicillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) påvist hos personer

 

I medfør af § 11 i lov om udøvelse af lægegerning, jf. lovbekendtgørelse nr. 272 af 19. april 2001 og § 26 i lov nr. 114 af 21. marts 1979 om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme fastsættes:

§ 1. Den læge, der foretager undersøgelse af en person for MRSA, skal, såfremt prøven er positiv for første gang eller personen får påvist en ny subtype, skriftligt anmelde dette.

Stk. 2. Den skriftlige anmeldelse foretages til Statens Serum Institut, Epidemiologisk afdeling og til embedslægeinstitutionen i den region (indtil 1. januar 2007 i det amt), hvor personen opholder sig.

Stk. 3. Anmeldelse skal ske på Sundhedsstyrelsens formular nr. 5001, som fremsendes fra laboratoriet, jf. § 2.

Stk. 4. Der må kun anmeldes ét tilfælde på hver formular.

Stk. 5. Tilfældet skal anmeldes, uanset om det drejer sig om klinisk infektion eller asymptomatisk bærertilstand.

§ 2. Såfremt prøven er positiv for første gang, eller personen får påvist en ny subtype, skal laboratoriet, efter selv at have udfyldt laboratoriets del, sende Sundhedsstyrelsens formular nr. 5001 til den læge, der har indsendt prøven.

Stk. 2. Laboratoriet sender samtidig kopi af den af laboratoriet udfyldte formular til Statens Serum Institut.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2006.

Sundhedsstyrelsen, den 6. oktober 2006

Jens Kristian Gøtrik

/Else Smith