Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32011L0024
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om behandling hos læge i praksissektoren

I medfør af §§ 59, stk. 3 og 64, stk. 3 og 4, i sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes:

Almen lægehjælp til gruppe 1-sikrede personer

§ 1. Personer, der er omfattet af sikringsgruppe 1, skal vælge alment praktiserende læge, der er tilsluttet landsoverenskomst om almen lægegerning indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation, og meddele dette valg til bopælskommunen. Gruppe 1-sikerede personer mellem 15 og 18 år kan vælge alment praktiserende læge uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver eller værge.

Stk. 2. Gruppe 1-sikrede personer kan skifte læge ved henvendelse til bopælskommunen med virkning senest 14 dage efter, bopælskommunen har modtaget skriftlig anmodning herom. Når der foreligger særlige omstændigheder, kan lægeskifte finde sted herudover i overensstemmelse med regler, der er fastsat i landsoverenskomst om almen lægegerning.

Stk. 3. Personer, der ved tilflytning fra udlandet vælger sikringsgruppe 1, og personer, der overflyttes til sikringsgruppe 1 fra anden sikringsgruppe, skal af bopælskommunen opfordres til at vælge læge i overensstemmelse med reglerne i landsoverenskomst om almen lægegerning. Har den gruppe 1-sikrede person ikke valgt læge inden 8 dage fra tidspunktet for opfordringen hertil, tildeler bopælskommunen den pågældende en læge.

Stk. 4. Valg af læge og lægeskifte sker i øvrigt i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i landsoverenskomst om almen lægegerning.

§ 2. G ruppe 1-sikrede personer har ret til vederlagsfri behandling hos den valgte alment praktiserende læge i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i landsoverenskomst om almen lægegerning. Behandling omfatter også forebyggende helbredsundersøgelser og lignende, for så vidt der foreligger overenskomst om vilkår for lægens ydelser i sådanne tilfælde.

Stk. 2. Gruppe 1-sikrede personer bosat på øer, hvor der ikke er etableret lægepraksis, og personer, der af registreringsmæssige årsager ikke kan tilmeldes en læge, har dog adgang til at søge behandling hos enhver alment praktiserende læge, der har tilsluttet sig landsoverenskomst om almen lægegerning.

Stk. 3. Gruppe 1-sikrede personer har ret til at søge vederlagsfri behandling hos enhver alment praktiserende læge, der har tilsluttet sig landsoverenskomst om almen lægegerning, i tilfælde af pludselig opstået eller forværret sygdom, ulykkestilfælde og lignende, hvor den gruppe 1-sikrede person opholder sig midlertidigt uden for den valgte læges praksisområde, eller hvor det er en anden person end den sikrede, der skaffer adgangen til lægen.

§ 4. Undersøgelse og behandling bør foregå i lægens konsultation, medmindre sygdommen eller forholdene i øvrigt efter lægens skøn nødvendiggør sygebesøg.

Stk. 2. Behandling, som kræves uden for lægens sædvanlige konsultationstid skal betales af den sikrede selv. Herfra undtages dog behandling ved pludselig opstået eller forværret sygdom, ulykkestilfælde og lignende, der nødvendiggør øjeblikkelig behandling.

Stk. 3. Lægebetjeningen af de sikrede personer udenfor lægens sædvanlige konsultationstid varetages af lægevagtordningen.

Speciallægehjælp til gruppe 1-sikrede personer

§ 5. Gruppe 1-sikrede personer har ret til vederlagsfri behandling hos praktiserende speciallæge, der er tilsluttet overenskomst vedrørende speciallægehjælp indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger, når behandlingen sker efter henvisning fra den alment praktiserende læge, jf. dog stk. 2-3. Gruppe 1-sikrede personer har ret til vederlagsfri behandling i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i overenskomst vedrørende speciallægehjælp, også for så vidt angår eventuelle begrænsninger i antallet af besøg, konsultationer eller behandlinger.

Stk. 2. Gruppe 1-sikrede personer har, uden henvisning fra alment praktiserende læge, ret til vederlagsfri behandling hos praktiserende speciallæge vedrørende øjenlægehjælp (oftalmologi), ørelægehjælp (otologi) samt hos speciallæge i gynækologi og obstetrik vedrørende svangerskabsafbrydelse inden udløbet af 12. uge.

Stk. 3. Gruppe 1-sikrede personer har, uden henvisning fra alment praktiserende læge, men efter henvisning fra praktiserende speciallæge, ret til vederlagsfri behandling hos anden praktiserende speciallæge i nærmere bestemt omfang i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i overenskomst vedrørende speciallægehjælp.

§ 6. Gruppe 1-sikrede personer har ved behandling hos praktiserende speciallæge, inden for hvis speciale der ikke findes overenskomst, ret til tilskud med 4/5 af regningens beløb. Bopælskommunen udbetaler tilskuddet på vegne af regionsrådet. For at få tilskuddet udbetalt skal patienten fremsende en kvitteret og specificeret regning til kommunen.

Stk. 2. Der kan dog højst ydes 80 kr. for den første konsultation og 30 kr. for hver efterfølgende konsultation i samme sygdomstilfælde. Inden for 12 på hinanden følgende måneder ydes højst 260 kr. til konsultationer i hvert speciale. For operation ydes refusion til første konsultation med et beløb på indtil 100 kr.

Almen lægehjælp og speciallægehjælp til gruppe-2-sikrede personer

§ 7. Personer, der har valgt sikringsgruppe 2, har adgang til at søge behandling hos enhver læge og til at søge behandling hos enhver speciallæge uden henvisning fra alment praktiserende læge. Behandlingen ydes i øvrigt på samme vilkår og med de samme begrænsninger som ved behandling af gruppe 1-sikrede personer.

Stk. 2. Gruppe 2-sikrede personer har ret til tilskud til delvis dækning af udgifter til behandling hos læge og hos speciallæge svarende til det beløb, som en gruppe 1-sikret person ville have ret til for tilsvarende behandling. Indeholder overenskomst vedrørende speciallægehjælp begrænsninger for konsultationer, gælder tilsvarende for gruppe 2-sikrede personer. Ved fortsat behandling herudover ydes refusion efter reglerne om lægehjælp i almen praksis.

Stk. 3. Gruppe 2-sikrede personer betaler direkte til lægen den del af honoraret, som regionsrådet ikke afholder. Til gruppe 2-sikrede personer, der har fået behandling hos en læge, der ikke har tilsluttet sig overenskomst, udbetaler bopælskommunen tilskuddet på vegne af regionsrådet. Tilskuddet er betinget af, at den sikrede person fremsender en kvitteret og specificeret regning, som er udstedt af den behandlende læge eller den klinik lægen er ansat på, til bopælskommunen. Tilskuddet kan ikke overstige regningens beløb.

Fællesbestemmelser

§ 8. De sikrede personer skal ved henvendelse til alment praktiserende læge eller til praktiserende speciallæge forevise gyldigt sundhedskort eller anden særlig legitimation.

§ 9. Bopælsregionen afholder udgifter til behandling efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Bopælsregionen afholder ikke udgifter til behandling efter denne bekendtgørelse som en læge yder til sig selv, sin ægtefælle eller hjemmeboende børn, der er under 15 år, jf. § 1, stk. 1.

§ 10. Personer, der har ret til ydelser i praksissektoren i medfør af EF-retten eller internationale aftaler, har under ophold her i landet ret til behandling hos praktiserende læge på samme vilkår som gruppe 1-sikrede personer.

Stk. 2. Ved EF-retten eller internationale aftaler forstås Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, og den dertil knyttede forordning (EØF) nr. 574/72 om gennemførelse af forordning nr. 1408/71, aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS-aftalen), Nordisk Konvention om Social Sikring og aftalen mellem De Europæiske Fællesskaber, dets medlemsstater og Schweiz om fri bevægelighed for personer.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 180 af 18. marts 2003 om adgang til lægehjælp efter sygesikringsloven.

Stk. 3. I de bestemmelser i denne bekendtgørelse, hvor der refereres til landsoverenskomsten imellem Regionernes Lønnings- og Taktsnævn og Praktiserende Lægers Organisation, henvises, indtil der er indgået en overenskomst mellem disse parter, til landsoverenskomsten mellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Praktiserende Lægers Organisation.

Stk. 4. I de bestemmelser i denne bekendtgørelse, hvor der refereres til overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Taktsnævn og Foreningen af Speciallæger, henvises, indtil der er indgået en overenskomst mellem disse parter, til overenskomsten imellem Sygesikringens Forhandlingsudvalg og Foreningen af Speciallæger.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 5. december 2006

Lars Løkke Rasmussen

/Steffen Egesborg Hansen